งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 726
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    อุโมงค์นำโชค
1. นางหิรัญญา    แก้วสุข
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    สร้อยทอง
1. นางสาวสุทธิพร    สนใจ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายทรงเกียรติ    เรืองวาทะศิลป์
1. นายวสันต์    สายเหมย
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอธิชา    ชาติสวัสดิ์
1. นางสาวปรวีร์    บิณฑวิหค
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายชนาธิป    แซ่หยาง
1. นางสหนันท์    ปัญญา
6 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตติพร    ภาคภูมิ
1. นางไพรินทร์    จันทร์แดง
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบ็ญจพร    ทวีอภิรดีปฐม
1. นางสาววิศรุตา    ศรีสม
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    กิวัฒนา
1. นางยุวนันท์    เชียงหนุ้น
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิทาคำ
1. นางพฤกษาชาติ    ฤทธิ์เรืองโรจน์
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิราภร    ดิษฐธรรม
1. นางสาวบัณฑิตา    โพธิ์เสือ
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เชิดฉัน
1. นางสาวศรีโสภาพรรณ    อุกอาจ
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาภรณ์    วงษา
1. นางเจริญรัตน์    วงษา
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชารีฟาห์    ถาทวี
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ    อ่อนหวาน
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตตินันท์    ท้าวอาศา
1. นายมานพ    ขันเอีย
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    คุมยาน้อย
1. นางสาวปริศนา    กาบแก้ว
16 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    นวเดชานันท์
1. นางสาวสุลักษณ์ขนางค์    คำศรี
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    กุลธง
1. นางสาวขวัญนภา    พลอยแก้ว
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหฤทกานต์    พนมสัย
1. นางสาวกนกพรรณ    ลอยสงเคราะห์
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรังสิโรจน์    อินต๊ะคำ
1. นายทวีชัย    เชียงทา
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวนรีกานต์    วงศ์ธานี
1. นางพิรานันท์    พรหมขัติแก้ว
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทิวัตถ์    โอภาส
1. นางสาวกัญญารัตน์    ฉิมดี
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุปรียา    มงคลคลี
1. นางสาวสุวิมล    ศรีเทพ
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ชินสงคราม
1. นางธนินรดา    ต๊ะสมบัติ
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสืบสกุล    ทองโฉม
1. นายธีรวัฒน์    ต๊ะแก้ว
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนรดา    ปิลันซิน
1. นางสาวปิยดา    ปวงฟู
26 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุมพูนุท    เทพพิพิธ
1. นายบุรินทร์    ทิพย์ชะ
27 27 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรณ์ณัชนัย    นามสาธิมาพร
1. นางวาสนา    บุญศรี
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    แก่นโงน
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    เทพสุวรรณ์
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูมินันท์    ทวีผล
1. นางสาวรุ่งตะวัน    บัวดอก
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    ปู่นำ
1. นายภัทรพงศ์    วิริยา
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวพล    ตันประเสริฐ
1. นางสุภัสสร    สมนึก
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ภัทรประดิษฐ
1. นางนพคุณ    บุญพระคุ้มครอง
33 33 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ครองสมบัติ
1. นายวิโรจน์    ปิติพืช
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    สีทำมา
1. นางประนอม    บัวแก้ว
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบัณฑิฌา    นิลเพ็ชร
1. นางวารุณี    เพ็ชรสุวรรณ์
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภทรพรรณ    วัชรกาวิน
1. นางสาวอัจฉรา    ตุ่นสิงห์คำ
37 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ทิพยาวงศ์
1. นางวาสนา    ปราบุตร
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรหมเทพ    พรมสถาน
1. นางนงค์คราญ    มานะกิจ
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโยนก    วิจิตรปฐมกุล
1. นางสาวจิตรลดา    คันธะวงค์
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเตธนา    บุญมาสอน
1. นางสาวอุษา    เรืองวุฒิ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา    วงศ์จร
1. นางสาวณัฐวรรณ    มั่นใจ
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปทิตตา    ลิ้มปัญญาเลิศ
1. นางวชิราภรณ์    พรมณี
43 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ทินอ่วม
1. นางสาวสยุมพร    สุขสาคร
44 44 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชธิชา    หล้าวงศ์
1. นางสาวสุนีย์    กัณทะวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................