งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 075
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    จันธนโรจน์
1. นายสุวพิชญ์    พรหมบุญตา
2 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภสิทธิ์    สุประการ
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
3 14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณฑิชา    บุญมีโพธิ์
1. นายประทีป    พัดจันทร์หอม
4 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    สิทธิสอน
1. นางปิยะนันท์    พลวัน
5 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    เกื้อกูล
1. นางสาวนฤมล    จุลมุสิก
6 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    ขัดสงคราม
1. นางสาวศรภัครัศศ์    ยะอะนันต์
7 21 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ลำเจียก
1. นางสาวมาลัย    สุขเกษม
8 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวี    อาษากิจ
1. นางปราณี    วงค์ชัย
9 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    มณีกาศ
1. นายอเนกพงศ์    ชมภูวิเศษ
10 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิไลพร    ทองดาษ
1. นางสาวสุรางค์    ธนาฟู
11 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปกิตตา    นนทจันทร์
1. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................