งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 078
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรศักดิ์    แพนทิพย์
1. นายฉัตราภรณ์    วงศ์ดุษฎีกาล
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวารี    ถนอมวรกุล
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
3 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินทรา    แสนศรี
1. นายสิทธิชัย    ชำนาญชาติ
4 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุลักษณ์    แซ่จือ
1. นางสาวปนัดดา    ฝาเรือนดี
5 6 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสร    พิมพ์ดี
1. นางวิไลวรรณ    สารัด
6 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    กันหาเขียว
1. นางรตีกานต์    เดินแปง
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิฑา    ก้อนใหม่
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
8 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพา    อั้นจินดา
1. นางปณิศรา    จำปารัตน์
9 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    ทองชาวนา
1. นางสาวณัฎฐณิชา    สิทธิสัตรัศมี
10 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรินภา    นาคพิกุล
1. นางอังสุดา    สิงห์ใส
11 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงน้ำตาล    ลุงย่า
1. นางสีแพร    วิชัยศรี
12 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรพล    ชำนาญไพร
1. นายปรเมศวร์    สุขแจ่ม
13 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมฤทัย    ใจเอม
1. นายสมภพ    สิทธิเขตกิจ
14 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายปิยวัฒน์    ชูรัตน์
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
15 20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ปิงคำ
1. นายคงเดช    ขัดผาบ
16 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธิตา    สบายเนตร์
1. นายวันชัย    แย้มจันทร์ฉาย
17 22 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    แก้วมา
1. นายบดินทร์    ใยสำลี
18 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    สิงห์กุย
1. นางนงนุช    ศิริธรรม
19 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรเดช    ใหม่น้อย
1. นางสาวอุทัยทิพย์    ธนทิพยเนตร
20 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัญญาทอง    ยาง
1. นางกัญญา    ศรีสะอาดรักษ์
21 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียานุช    ใจวงค์ยะ
1. นางธนภร    จิตธำรงสุนทร
22 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริหญิง    ธงสันเทียะ
1. นางสาวธิดารัตน์    เงื่อนกลาง
23 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริราษฏร์    พิทักษ์เจริญพงศ์
1. นายบริภัทร    วงค์งาม
24 35 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อินนันชัย
1. นางสุมล    หลักคำ
25 36 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายจารุกิตติ์    สุทธิกัน
1. นางสาวณัฐนรี    ไม่มีภัย
26 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายยศสรัล    คำพร
1. นางสาวมยุรี    ธิป้อ
27 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิตา    ยีมอ
1. นายถนอมชาย    บุญนิล
28 42 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 0 1. เด็กชายสุวินัย    บัวพิมพ์
1. นายกิจจา    สมากร
29 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินวัตร    หวายแก้ว
1. นายณัฐพงษ์    ศิริมิลินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................