งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    ท้าวจีราแสง
2. นางสาวกัญจนพร    แซ่ท่อร์
3. นางสาวรดา    แซ่เฮ่อ
1. นางสาวปิยธิดา    ทัดเที่ยง
2. นางศรีทอน    อ่างเกียรติกูล
11
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายนฤพันธ์    อินตารักษา
2. นางสาวศศิธร    ภักดิ์สันติพงศ์
3. นางสาวชนัญธิดา    ปุนนะมา
1. นางพิศมัย    แสงคำ
2. นางวิไล    กะตะโท
28
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวกวินธิตา    อ่อนขันธ์
2. นางสาวณัฐณิชา    ลุ่มลึก
3. นางสาวนภัสสร    สำเภา
1. นางสาวนันทินี    สายอุปราช
2. นางสาวอำไพ    รังน้อย
34
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจีรนันท์    บุญมา
2. นางสาวอภิญญา    แสงสุด
3. นางสาวอาทิตยา    ธัญญเจริญ
1. นางจิราพร    รื่นฤทธิ์
2. นายสุระศักดิ์    หามทอง
11
5 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาพร    ห่วยเจอกู่
2. นางสาวศิริพร    หม่อโป๊ะกู่
3. นางสาวจุฑามาศ    แลเช๊อะ
1. นางสาวนุศรา    เลิศวงค์ร่มเย็น
2. นางพัทริน    ขุนห้วย
25
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกวินธิดา    ลีพัฒนเศรษฐ์
2. นางสาวนภาพร    แซ่หว้า
3. นางสาวเจนจิรา    แซ่ซ้ง
1. นางสาวลภัสรดา    รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์    ศรีมังกร
17
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา    มงคลชัยนิธิ
2. นางสาวสุจิตรา    วิเศษพรงาม
3. นายภูรีภัทร์    ไป๋
1. นายก้อง    มาตรงามเมือง
2. นางมัณฑนา    บัวประเสริฐ
40
8 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววนิดา    แสนโซ้ง
2. นางสาวธัญกร    ตระกูลพิทักษ์กิจ
3. นายชัยณรงค์    มะมา
1. นายตะวัน    สุทธวิจิตร
2. นางสาวพัชรพร    แก้วสิมมา
37
9 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์มณี    เฉลิมพาล
2. นางสาวจิราภรณ์    พุกโหมด
3. นางสาวสุภาวดี    บุญกล้า
1. นางรมิตา    ป้อมยุคล
2. นางอนงทิพย์    สิงห์ศิริ
4
10 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรภัทร    สุหา
2. นางสาวจิตรทิวา    รอดจัตุรัส
3. นายปัณณธร    เทืองสันเทียะ
1. นางสาวจินตนา    ประสมทอง
2. นายณัฐกิตติ์    วันประเสริฐ
33
11 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวพรยุพา    พรมรักษา
2. นางสาวฐิตินันท์    ธรรมสอน
3. นางสาวธิดารัตน์    เกาะเกิด
1. นางปิติรัตน์    พิมพ์เนาว์
2. นางเกษราภรณ์    ภักตร์เขียว
25
12 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากานต์    ภัทรพณิชย์กุล
2. นางสาวธันย์ชนก    จันตา
3. นางสาวชุติกาญจน์    ผิวนวล
1. นางดารารัตน์    คำแพง
2. นางนวลจันทร์    ก้างออนตา
35
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัชชรินทร์    มันหนองแวง
2. นางสาวรสสุคนธ์    ดวงตาอ่อน
3. นางสาวพิมพ์พนันท์    พูลสาริกิจ
1. นางศรีเรือน    คล้ายชม
2. นางสุวิมล    ภูริสัตย์
32
14 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายธนพงษ์    ศรีวิลัย
2. นางสาวฝน    บุญเต็ม
3. นางสาวศิรภัสสร    ปัญโญ
1. นางรมณ    ปัญญาฟอง
2. นางสาววัณณิตา    มหาวรรณ์
17
15 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    ยาสมนึก
2. นายกฤตภาส    สวัสดี
3. นางสาววิราวรรณ    สุขโภชน์
1. นางสาวศศิรินนา    ชมชื่น
2. นางสาวเบญญาภา    วุฒิศักดิ์
25
16 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริญาภา    ท่าจีน
2. นางสาวพรรณทิพย์    คำหอม
3. นางสาวปวีณา    เหมือนการ
1. นางสาวจารุณี    ลีกุลเจริญ
2. นางมาลี    สัมพันธ์อภัย
38
17 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภาณิชา    แสงนิล
2. นายจักรพันธุ์    ไชยแสน
3. นายณัฐพล    หนูชาวนา
1. นายยุทธนา    สุทธิปัญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์    ตาชื่น
18 20 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    อัปมา
2. นางสาวนันทกานต์    แดงไฝ
3. นายศุภฤกษ์    ราชกูลบุญทำ
1. นางดวงพร    แก้วสุข
2. นางสาวสุดารัตน์    สุจา
39
19 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธารีรัตน์    ส้มอินทร์
2. นางสาวเพ็ญประภา    พานิชย์
3. นางสาวธรรญพร    ผึ้งสีใส
1. นางกุศล    กลั่นด้วง
2. นางสาวจิดาภา    สักกายะกรมงคล
5
20 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณี    แซ่จาง
2. นางสาวรตามณี    แซ่ม้า
3. นางสาวเจิมจันทน์    กวินวาณิช
1. นางสุวรรณทนา    มณีเชษฐา
2. นายเอกจิต    กองทา
17
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณรัตน์    คำมูล
2. นางสาวปิยนันท์    ใจสิทธิ์
3. นางสาวธิติมา    ใจเขียว
1. นายสิรวงษ์    วงศ์ไชย
2. นางอารีรัตน์    นาแพร่
10
22 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราภรณ์    ปั๋นแก้ว
2. นางสาวนันท์ลพรรธก์    จันต๊ะวงค์
3. นางสาวสุกัญญา    กุศล
1. นางกุลวรรณ    จันทร์เพ็ง
2. นางสริตา    เขื่อนธะนะ
8
23 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพดี    ไพรพัฒนาจิต
2. นางสาวปานชีวา    รัตนศิริเลิศ
3. นางสาวสาธิกา    วงศ์เขมกุล
1. นายวรวัฒน์    ไชยเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ    เตชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณรสิปปวุฒิ    พงษ์กาสอ
2. สามเณรเดชาวิชญ์    ก๋ายะ
3. สามเณรภาคภูมิ    ลาภโต
1. นางสาวขวัญกมล    คิดอ่าน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา    กลิ่นหอม
17
25 27 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    กาเหล็ก
2. นางสาวกฤตพร    เยียะเปียง
3. นายรังสรรค์    ขันทะ
1. นางพรพิมล    บุญโคตร
2. นางสาวเจนจิรา    วงศ์สิงห์แก้ว
ชนะเลิศ
26 28 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายรพีภัทร    ป่าเขียว
2. นางสาวณัฐมน    หอมเจริญ
3. นางสาวอิศราภรณ์    สุวรรณอำไพ
1. นางสาวกิ่งดาว    ดีใจงาม
2. นางชนัดดา    มูลเจริญ
21
27 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายไตรภพ    ศรีอัชฌา
2. นางสาวรุ่งนภา    แก้วจีน
3. นายณัฐชานนท์    พันจันดี
1. นางจันทร์ประภา    ทองริ้ว
2. นางสาวรินญภัช    มิไพทูล
41
28 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวรัชนี    สุขแดง
2. นางสาวอนุสรา    โทปูรินทร์
3. นายพิพัฒน์    ธรรมขัน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวอังคณา    วงค์ปัญญา
35
29 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกานต์    ปันปิยานนท์
2. นางสาวประภารัตน์    ธิคำ
3. นางสาวณัฐวรรณ    ปวงจันทร์
1. นางสาวจงพิศ    กาศสกุล
2. นางนันท์มนัส    ปิยรัตน์เจริญ
23
30 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกานติมา    อินมี
2. นางสาวประภัสสร    สอดศรี
3. นางสาวพัชรพร    ทินรัตน์
1. นางสาวฐิตารีย์    ศรีบุญเพ็ง
2. นางณัฐตา    หอกุล
9
31 33 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์    ขัดสาย
2. นางสาวจุฑาภรณ์    สีหาเทพ
3. นางสาวสโรชา    ขัดสาย
1. นางดรุณี    คำสีสังข์
2. นายอิทธิเดช    น้อมนวล
15
32 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายสนธยา    จันอุส่าห์
2. นางสาวจุฑามาศ    จันทร์ประเสริฐ
3. นางสาวปิยธิดา    จันทรา
1. นางบุษบา    กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี    ไกรโชค
13
33 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายปิยราช    เคหัง
2. นางสาวภัศรา    ชัดชรัตน์
3. นางสาวนันท์นภัส    วงษ์ภักดิ์
1. นายกนกทองศิลป์    จันทร์ฝั้น
2. นายนิรันดร์    วงศ์วุฒิ
13
34 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายเอกรัตน์    พนาโกเมน
2. นางสาวมัสติการ    วรรณภิระ
3. นางสาวชญาพอ    -
1. นายบรรจบ    ชูมก
2. นางสาวอำภา    เขียวดี
23
35 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวนริสรา    โพธิ์ทอง
2. นางสาวนนลณีย์    แก้วแจ้ง
3. นางสาวพรธิดา    อินทร์เกตุ
1. นางภารณี    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางอโณฌา    บุญโสภา
6
36 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวัชรพงษ์    ใจเร็ว
2. นางสาวนิชานาถ    วรรณรัตน์
3. นางสาวสุชาดา    สารพัตร
1. นายศักดา    ยารังษี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31
37 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวชยาภรณ์    สุขัมศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์    ประสมสวย
3. นางสาวภัทรวดี    คชรักษ์
1. นางจำรัส    นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย    นันทฤทธิ์
30
38 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    หนูอ้น
2. นางสาวจิตรลดา    อัศวภูมิ
3. นางสาวปาริฉัตร์สิริ    สิงห์ชุมชัย
1. นางสาวกัญญาณัฐ    เจียมพรมราช
2. นางเนาวรัตน์    ช้างน้อย
7
39 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายวิโรจน์    วรรณา
2. นางสาวลักษณ์ศิกานต์    หลำภักดี
3. นางสาวอลงกรณ์    ถาวร
1. นายพันธกานต์    บุญชู
2. นายเอกชัย    กาญจนเศรณีโภคิน
15
40 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวมัณฑณา    ทวีไชย
2. นางสาวปวีณ์กร    วัฒโล
3. นายชานนท์    หน่อจำปา
1. นางบุษราภรณ์    สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี    รัตนพันธ์
22
41 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำทิพย์    ไพรพนาธร
2. นางสาวปิยะพร    สามิตพิลาส
3. นางสาววันดี    โสภาคย์คุณธรรม
1. นางขนิษฐา    ศรีปวนใจ
2. นางบังอร    จันทร์ชุ่ม
29
42 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวนวพร    มาลีศรีไสว
2. นางสาวพรวิภา    แซ่ย้าง
3. นายวิชวัทย์    แซ่เกอ
1. นางพรนัชชา    เพ็ชรอ้อม
2. นางวราภรณ์    แสนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................