งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศริญญา    พงศิริแสน
2. เด็กชายปฎิพัทธ์    หมั่นการ
1. นายณัฐวุฒิ    กล้าหาญ
2. นางสาววัลยา    นาสาร
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุณัญญู    ญาติฝูง
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์    สถิตรัศมิ์สกุล
1. นางสาวทิพยวารี    คำออน
2. นางสาวเพชรศิรินทร์    ตุ่นคำ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศานติก    ซอศรีสาคร
2. เด็กหญิงพีรดา    ปัญญาใจ
1. นายธนวัฒน์    ใจกันทา
2. นายพนัชกร    ไชยานนท์
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริยากร    คาวิน
2. เด็กหญิงสุพิชญาภัค    พรจรัสกุลวัฒน
1. นายฐิติกร    สุขสบาย
2. นางฐิติกาญจน์    จันทร์ล้อมเพชร
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนรารัตน์    กฤชเพชร
2. เด็กหญิงปะการัง    ปิ่นทรายมูล
1. นางสาวสิรินธร์นิตา    อินทะพัีนธ์ุ
2. นางสาวสุรพิน    วรรณชัย
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุหลาบ    แซ่หลี
2. เด็กหญิงชิดชนก    สืบศักดิ์วงศ์
1. นายชวดล    ต้นแก้ว
2. นายชัยวัฒน์    หนูด้วง
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายโอบนิธิ    กันธิพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา    อินต๊ะปัญญา
1. นางสาวดาราทอง    เลิกการ
2. นายเกรียงไกร    โนชัย
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตชญา    พลายสาร
2. เด็กหญิงชนกเนตร    เลาเหล็ก
1. นายชโยดม    พลายสาร
2. นายธีรภัทร    สวัสดิ์สุภผล
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวาดา    สกุลรังแก้ว
2. เด็กชายสุรชัช    ยะแสง
1. นายจิรพงศ์    ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก    คำวินิจ
10 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    แตงน้อย
2. เด็กชายวีรภัทร    พ่วงคำมี
1. นายกรกต    ชื่นอารมย์
2. นางสาวพิชยา    กองแก้ว
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษฎี    แดงทองดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    แสงอุทัย
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายบุริศร์    บุญปู่
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายปวริศ    แก่นภักดี
2. เด็กชายกิติศักดิ์    กล่อมเภรี
1. นางสาวปวีณา    โพธิ์จันทร์
2. นางสวิชญา    คำดีเพ็ง
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    เดชคงทน
2. เด็กหญิงวรัลพัชร    สมแก้ว
1. นางสาวนริศรา    สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา    โสภาลัย
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    ทิพย์พรหม
2. เด็กหญิงพรรัมภา    ประเสริฐกุล
1. นางสาวชนกนาถ    นมะภัทร
2. นายวิทยา    อยู่แจ่ม
15 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ธนะโสภณ
2. เด็กหญิงธนัญชนก    แก้วประพันธ์
1. นายกิตติภพ    ปินทิโย
2. นายกีรติ    ทรัพย์จุล
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพราวชญา    ทุมอาริยะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    โตสงคราม
1. นายสามารถ    กล่อมเกลา
2. นางสาวสิรินทิพย์    เอี่ยมสาหร่าย
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติวุฒิ    ชมภูน้อย
2. เด็กชายเจษฎา    ยอดแก่น
1. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
2. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรเมธ    ธานี
2. เด็กหญิงธันยพร    อำภาพันธ์
1. นายชูศิลป    ศรีสุข
2. นางสาวดิศราพา    ศรีนุช
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    มั่งมี
2. เด็กหญิงปุณยาพร    ไหลทา
1. นายยุทธวีร์    มนกลม
2. นายสุรศักดิ์    ธนานุศักดิ์
20 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    รัตนเวียง
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช    จี้ฟู
1. นางปัณณรัศม์    ศรีตระกูลวงค์
2. นายอนุพร    สุทธง
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรินทร์พร    สุนทร
2. เด็กหญิงสิริชนก    เกิดโพชา
1. นางสาวศรีสุคนธ์    พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์    ราชคฤห์
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    อุปละวงศ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร    ทองศิริชัย
1. นางสาวพิชญ์รัศมิ์    ยูพานิช
2. นางสาวศิรินุช    ใจศีลธรรม
23 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวิน    คำพีระ
2. เด็กหญิงนิพาดา    คำภีระ
1. นายพิภพ    ยอดอ้อย
2. นางสาวอำพรรณ    กันทวงค์
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ปดิฐพร
2. เด็กหญิงปวริศา    วงษ์เสนา
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
25 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรภัทร    นุชจิโน
2. เด็กชายอรรถวิท    ดวงอินทร์
1. นายนพดล    อริยา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชชา    นามสุข
2. เด็กชายอดิชาต    รักสัตย์
1. นายธนพิสิษฐ์    ศรีวรรณชัย
2. นางสายพิน    วิจิตรจรัสแสง
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณ์พีรัช    นนพัชรพงศ์
2. เด็กชายปัณณธร    แสนชมภู
1. นางนัทริน    ไชยพูน
2. นายปณวรรต    เล้าคำ
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญราชแขวง
2. เด็กหญิงณัฐนรี    เหมยต่อม
1. นายชลธี    แสวงทอง
2. นายมาโนช    พราหมพิทักษ์
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ชูบุบผา
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ปรางเลิศ
1. นายชัชวานนท์    สงคราม
2. นางสาวปนัดดา    กองมนต์
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเปมิกา    ตันใจ
2. เด็กหญิงฐาติรัตน์    ชัยบาล
1. นางสาวพิชามลภ์    พิมสาร
2. นางสาวสุวิมล    ด้วงยศ
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ลัคนะเวทย์
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ซื่อสัตย์
1. นางทิพวรรณ    ภาคาผล
2. นายภาณุพันธุ์    ภาคาผล
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรยา    ดิวรางกูร
2. เด็กหญิงกิติญา    ศรีสุข
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา    ไชยมาตร์
2. เด็กหญิงอธิชา    สุขแพทย์
1. นางธิดามาศ    สถิตย์อยู่
2. นายปราการ    รุ่งโพธิ์
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณนภา    สายบุญเคียง
2. เด็กหญิงวัชรากร    เชื้อตระกูล
1. นางกัญญาธร    ยมยิ่ง
2. นางสาวศศิกานต์    ปิ่นสุข
35 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    แสงงาม
2. เด็กหญิงศุภมาส    อ้ายบุญเรือง
1. นายปฏิเวธ    อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา    วงค์ชัย
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายก้องกิดากร    ตันยศ
2. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยมงคล
1. นางสาวประภารัตน์    หล้ากาศ
2. นางอำไพ    หน่อเรือง
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณฤทัย    คงพระจันทร์
2. เด็กชายสุริยันต์    ราชา
1. นางดารารัตน์    มะอิ
2. นายธีรพงษ์    นวลด่อน
38 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาดานันท์    ใจสมัน
2. เด็กหญิงโชติกาญจน์    คำต่อ
1. นายพงศกร    ประสม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงปุณณิศา    อายุยืน
1. นางบงกช    บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา    ถมยา
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    สายสินธุ์
2. เด็กหญิงนภัสสร    อุดมศักดิ์
1. นางสาวกฤตญกร    กลำพบุตร
2. นายธนวัต    สุขจิตร
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาดา    สวนใต้
2. เด็กหญิงนวภัทร    อ่ำวงศ์
1. นายศตวรรษ    บุญชูช่วย
2. นางเกตุสุริยงค์    คงเจริญ
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    แสงพันธ์
2. เด็กหญิงจินดาทิพย์    นวนกระโทก
1. นางสาวกมลลักษณ์    ชิงชัย
2. นางนิตยา    มั่งมี
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัตถ์สรณ์    สิทธิวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายปริญญา    กองทอง
2. นางสาวระธีพร    บุญเสม
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชษิตา    กันชาติ
2. เด็กชายธราธิป    สมล้วน
1. นางสาวิตรี    ยาคำลือ
2. นางสาวอินธิรา    จันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................