งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 083
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายพัณธสัญญา    สุวรรณชาตื
1. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
2 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริพร    พิทักษ์
1. นางสาวพิชชาพร    วุฒิ
3 6 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรธิรา    คำแพ
1. นายจีระศักดิ์    อินทรักษา
4 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายรัฐพงษ์    ไชยมงคล
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
5 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวปาจรีย์    วงวิสาร
1. นายพรชัย    อ่อนสำลี
6 14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคจิรา    พุ่มเทียน
1. นางนิตยา    อินอิว
7 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสมรัก    วิทยา
1. นางสาวณัฐกฤตา    ขำขาว
8 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนีย์    เลาย้าง
1. นางจุรีย์    อรรจนเมธี
9 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภา    ไชยวุฒิ
1. นางนพรัตน์    ปราศรัย
10 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวปณาลี    ยอดออน
1. นางปิยพร    มิ่งเมือง
11 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาววาสนา    บุตร์ทา
1. นายสิริชัย    แจ่มสกุลไพร
12 31 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ผกา    โสฬส
1. นางศรัณย่า    รักพงษ์
13 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอังคณา    ชินบุตร
1. นางปณิตตรา    มะโนสา
14 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายธีร์ธวัช    สมแก้ว
1. นายชัยรัตน์    มูลวงค์
15 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายชนะชัยนันท์    ก้อนจันทร์
1. นางสาวเปมิกา    วงค์ตันกาศ
16 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายรวีโรจน์    เตจ๊ะน้อย
1. นางสาวมยุรี    ธิป้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................