งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    รุ่งเรือง
2. นางสาวพิมอร    แก้วสุมา
3. นางสาวกัญญรัตน์    นิลพงษ์
1. นายกฤษณพงษ์    ปิงยศ
2. นายอานันท์    อะภิวัน
26
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายศุภกฤต    วิชชุวัชรากร
2. นายบวรกิตติ์    ลีลาธรรมสัจจะ
3. นายธนวรรธ    อุปินโน
1. นายนรุตม์    กลีบบัว
2. นายสมฤทธิ์    ศรีสุวรรณ
24
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายอัศวพล    คำวาส
2. นายศุภกิจ    แก้วเมืองมา
3. นายสุรจิต    นาหลวง
1. นายกฤษณ์    มาโยง
2. นายณัฐพล    มาโยง
31
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริวรรณ    อุดมแก้วกาญจนา
2. นายสุวัฒน์    ขาวพันธุ์
3. นางสาวฐิติภา    บัวเผื่อน
1. นายมานพ    ดีเต่า
2. นายใหม่    ภู่จำรูญ
31
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวธันย์ชนก    สมจิตร์
2. นางสาวอัญชลี    หอมใจ
3. นางสาวปิยะธิดา    จอมดี
1. นางสาวรัชนี    ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร    ทับสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 6 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัญญา    มูลศรี
2. นางสาวรัตนสุดา    ขวัญสูตร
3. นางสาวณัฐพร    ศรีสุข
1. นางสาวกนกมณี    ดีศิริภากนก
2. นายประพันธ์    ทองสงค์
19
7 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวยลรดี    หลึกอ่อน
2. นางสาวศศิกานต์    ธิโลก
3. นางสาวณัฐกฤตา    ไร่กันทา
1. นางสาวภาพิมน    สุดงาม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
8 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวี    แซ่ย่าง
2. นางสาวจุฑามณี    ชาติภูมิตระกูล
3. นางสาวธิดารัตน์    แซ่โซ้ง
1. นายกันตวิชญ์    ธิเสนา
2. นายจันทร์    กุลพรม
33
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายกิตติทัช    อิตฐากูร
2. นางสาวสุดารัตน์    ศิริพัฒนาคีรี
3. นางสาวดาราวดี    พิทักษ์ทรงวุฒิ
1. นายจักรพงษ์    แสงแก้ว
2. นายรัตนวัชร์    เลิศนันทรัตน์
40
10 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภา    สีหาบุตร
2. นางสาวเกศินี    มะลิติไข
3. นางสาวอรจิรา    อินพรม
1. นางสาวสุภัค    ชาญถิ่นดง
2. นายเกียรติกวิณ    กาพย์ไกรแก้ว
33
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายจักรชัย    สมบัติ
2. นายจิระพงศ์    คำดี
3. นายธนพัฒน์    สอยฉุย
1. นายธนิตศักดิ์    พันธ์ุนวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19
12 12 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    จันทรา
2. นางสาวลลนา    แก้วจิตร
3. นางสาวณัฏฐ์นิชาร์    สระทองอยู่
1. นางสาวกนกวรรณ    สิริอมรธนนนท์
2. นายศุภชัย    จันทพันธ์
24
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวรรณี    ขจีครองขวัญ
2. นางสาวเพชรฟ้า    ชุติวัฒน์ศิริกุล
3. นางสาวกุหลาบ    ขยันกิจรุ่งโรจน์
1. นางวรฌิมา    ธนวัฒน์ทวี
2. นายศิวสันต์    สิงหะหล้า
12
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏณิชา    จำเริญวัย
2. นางสาวบัณฑิตา    เครือจันผา
3. นางสาวเมธาวดี    อยู่ยิ่ง
1. นายณัฐพนธ์    ฟูใจ
2. นางสุนันท์    อ่วมแจง
17
15 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายฉายแสง    เส่งย่าง
2. นายตะวัน    เกียรติสุขเสรี
3. นางสาวดาริกา    แสงท้าว
1. นางสาวจุรี    โชติเลิศสกุล
2. นางปิยะนันท์    พลวัน
33
16 16 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายณัฐวัตร    นิวัตรสมบัติเจริญ
2. นายอนุชา    ทองเสงี่ยม
3. นายชลากร    โพพินิจ
1. นางกำจัด    จำปีเพ็ชร
2. นายศานิต    มีพ่วง
14
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษดี    อ่องดา
2. นางสาวธนพร    โพธิ์วันดี
3. นางสาวจันทิมา    ทุมป้อม
1. นางสาวกุลติณีย์    พักเรือนดี
2. นายเฉลิมชัย    มาท้วม
36
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนาฎตยา    ชูชัย
2. นางสาวชลธิชา    ศิละแสน
3. นางสาวพรพิมล    ลิ้มอ่อง
1. นางกนกนิจ    จูทา
2. นางสาวนิรมล    สูนประหัตถ์
40
19 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลรัตน์    สียง
2. นางสาวพัชรมัย    กระสาย
3. นางสาวพนิดา    สายทอง
1. นายธนวัฒน์    จำรัส
2. นางสาวอัญชนา    แสงบุญเรือง
42
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยากร    คำปัน
2. นางสาวณัฐกานต์    คำดี
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ    ลือสัก
1. นายกฤษณะ    แก้วดำ
2. นางสาววิภาวรรณ    ตันอุตม์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 21 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนีกร    หมีสิน
2. นางสาวนารีรัตน์    สุนทรฮ้าว
3. นางสาววันใส    เกิดอยู่
1. นายบุญญรัตน์    ตั้งประเสริฐ
2. นางสุดใจ    อินทร์ประสิทธิ์
22
22 22 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาววีสวัส    ใจยะคำ
2. นางสาวมินญาดา    กระทาง
3. นายวีรพล    แก้วศิริ
1. นางสมนึก    ดิษฐ์กระจัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23
23 23 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาววลัยลักษณ์    เธียรเล็ก
2. นางสาวกนิษฐา    วงค์ต่อม
3. นายธนัท    เดชพัชรโภคิน
1. นายลักษ์พงษ์    ปิงเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์ราตรีพร    คำวงค์
2. นางสาวสิรินาถ    ศรีมาเหล็ก
3. นางสาวนิพัทธรา    นิลคง
1. นายบรรเจิด    คำชนะ
2. นายสมเกียรติ    มั่งคั่ง
26
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐการณ์    ไพรชนานันท์
2. นางสาวสุทธิลักษณ์    กวางทู
3. นางสาวสิริกานต์    หาญดี
1. นางสาวมยุรีย์    คำจันทร์
2. นายยศ    ธูปทองดี
36
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายธนาพล    เกตุมรรค
2. นายอดุลวิทย์    เยียดยัด
3. นางสาวภัคจิรา    จะงาม
1. นายดวงเด่น    พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ    พิจอมบุตร
5
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธนธร    ยี่ฝั้น
2. นางสาวนิภาพร    ผิวสลิด
3. นางสาวมนัสนันท์    ปัญญาเจริญดี
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์    บุญสม
2. นางสาวปฐมพร    คำปล้อง
43
28 28 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายจักรพรรณ    แสงคำ
2. นายตันติกร    สิทธิยศ
3. นายวทัญญู    แสงสุวรรณ์
1. นายวราพงษ์    ช่างเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา    คงหนองลาน
8
29 29 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐรุจา    ทองทวี
2. นางสาวภัทรา    เกิดธรรม
3. นางสาววรรณวิศา    นันดา
1. นางสาวทิชากร    บุตรมี
2. นางสาวยุวดี    ทองวัน
ชนะเลิศ
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายสุรชัย    เคือนิน
2. นายเอกชัย    พาเล่ซา
3. นายอนุชัย    ชอทาโชะ
1. นางวิมล    แก้วบุญเรือง
2. นางอัฉริยา    มงคลวาท
19
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชฎามาศ    มีรส
2. นางสาวชญาดา    ฤทธิสิริกุล
3. นางสาวณััฐวดี    แนวณรงค์
1. นายสนอง    ธนะภาษี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีรัตน์    เทศแท้
2. นางสาวกัญญารัตน์    เกรกกระโทก
3. นางสาวภานุมาศ    ดิสา
1. นางสาวกุหลาบ    ภู่ผะกา
2. นางวิลาสินี    อำพันพงษ์
36
33 33 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาพร    แสนสุข
2. นางสาวสุพรรษา    เหลืองแดง
3. นางสาวนภัสวรรณ    วิศรี
1. นายจเด็ด    มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์    มหาการะเกตุ
5
34 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    วงค์ศิริ
2. นางสาวกชกร    อวนไธสง
3. นางสาวอัจฉราภรณ์    ขัตติยะ
1. นายเรียง    ตันยศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสลิลทิพย์    นิธิวัฒนาโศภิต
2. นายภัททราวุธ    โปธา
3. นายภูริช    รัตนะ
1. นางนิภาพร    ไชยมงคล
2. นายนิรันดร์    วงศ์วุฒิ
14
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริกร    เมืองคำ
2. นางสาวนัยนา    แสนธรรมจักร
3. นางสาวสุพรรษา    อุปละกุล
1. นายคมสันต์    พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ    มีพิมพ์
8
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสร้อยสังวาลย์    ครวญประเสริฐ
2. นางสาวพลอยน้ำ    หล่ออินทร์
3. นางสาวกันต์ธิดา    ศิลา
1. นายทนง    มงคลคำ
2. นางอุบล    อั้นทรัพย์
44
38 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวจีรภรณ์    เตาะเยาะ
2. นางสาวมายาวี    จินะ
3. นางสาวเกวลิน    จินะอ้าย
1. นายวรวิทย์    คำหลวง
2. นางศิริจันทร์    สุทำทาน
17
39 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธนันท์    บุญกอง
2. นางสาวกนกพร    มูลสถาน
3. นางสาวนวพร    เกสรนวสิน
1. นายชัชวาลย์    บุญกอง
2. นางเรณู    ปานกลาง
8
40 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวชนนิกานต์    เขตร์วิทย์
2. นางสาวนิศารัตน์    จักสาน
3. นางสาวกัลยรัตน์    วัฒนะรุ่ง
1. นายสุพิน    โจ้กุล
2. นายอุทาน    คุณยงค์
30
41 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีณอร    สุขสัมพันธ์
2. นางสาวชนากานต์    พรมเอี่ยม
3. นางสาวธิชารัตน์    สุขลา
1. นางพัชราพรรณ    ฉัมมาลี
2. นางวิไลวรรณ    วิวัฒนานนท์
8
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายอนุกูล    กังวาล
2. นางสาวภิญญดา    อ่อนใจ
3. นางสาวกรกนก    กำเงิน
1. นายศิรวิชญ์    เจือจาน
2. นายอนุชิต    ดวงดาว
36
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนารี    สินบริบูรณ์ทวี
2. นางสาวพัชรา    เพชรคีรีรัฐ
3. นางสาวสุนิสา    แซ่เฒ่า
1. นายวรนิพิฐ    กองโกย
2. นางสาวอนงค์    จันทร์สืบ
13
44 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวกุมภา    แซ่ม้า
2. นางสาวชนิษฐา    คงอัศวพันธ์
3. นายนรภัทร    แซ่ม้า
1. นางวณิสา    ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวสุพิศ    ศรีบัว
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................