งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 085
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวแพชมพู    สายวัน
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
2 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายบรรณวิชญ์    คำแปง
1. นางนิรมล    ปิ่นทอง
3 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายจิตตกร    จิตรัตน์
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
4 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาวรรณ    เจนะ
1. นางสุนัดดา    แก้วมณี
5 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายนรภัทร    มิ่งเทศ
1. นางสาวณัฎฐณิชา    สิทธิสัตรัศมี
6 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณนภา    อะกินแก้ว
1. นางสุพร    จอมขันเงิน
7 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิธร    ประไพมาลี
1. นางวิลาวัลย์    ท้าวมณี
8 32 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายลัทธพล    เลิศสุวรรณ
1. นางสาวพนิดา    ศรีสวัสดิ์
9 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาววาสนา    เลิศนิมิตร
1. นางกนกพร    เนตรอนงค์
10 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งวิถี    พลศรี
1. นายธานี    เกิดศรี
11 44 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวพรสุดา    ทองผกาธารา
1. นางสาวกาญจนา    ตุ่นคำแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................