งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 086
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษณา    สุริยะ
1. นางสาวปานไพลิน    กันทะเนตร
2 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายพงษ์พัฒน์    เขม้นกสิกิจ
1. นายอภิชาต    เจนสาริกิจ
3 6 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายภูชิต    สีจันทร์
1. นายวุฒิพงษ์    เจริญทรัพย์
4 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายฐานันดร    หมื่นจินะ
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
5 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายทัศน์พล    พิลึก
1. นางสาวกัลยารัตน์    รามบุญคล้าย
6 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ขวัญอยู่
1. นายวีรเดช    คำคุ้ม
7 16 โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายวัชรพล    อินปรางค์
1. นายสรทรรศน์    เล็ดมะ
8 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงศ์    ศุภวาร
1. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
9 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวนลินทิพย์    ปัญญาสา
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
10 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวดรรชนี    ผัดดอก
1. นางสาวจุรีย์    อรรจนเมธี
11 21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายสรรเสริญ    ทันนิธิ
1. นายสถาพร    อุนระหัง
12 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายธนทัต    ธัญประเสริฐกุล
1. นางสาววันดา    วิลัย
13 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริพร    แซ่โซ้ง
1. นางปิยพร    มิ่งเมือง
14 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    ยาง
1. นางสาวพรทิพย์    ขยันทำ
15 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายปรีดา    กันนะลาด
1. นางจันทร์งาม    ขวัญเพ็ง
16 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวชนานันท์    อภัยกาวี
1. นางสุวรรณี    สายสุยะ
17 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายณัฐนันท์    จันต๊ะขัติ
1. นางสาวปทิตตา    ทะนันชัย
18 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาภรณ์    ต๊ะอ๊อด
1. นางสาวสุพัตรา    จินดาหลวง
19 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ใจมา
1. นางนาตยา    พรหมเทศ
20 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกุลชน    พรมมินทร์
1. นายมาโนช    อรัญญะวงค์
21 43 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    แก้วแสนสาย
1. นางสาวรุจิรา    เครือกิจ
22 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    เตจา
1. นางกิ่งสุคนธ์    ทองมหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................