งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 087
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรพงษ์    กิติโรจน์
1. นางสาวประนอม    ดอนแก้ว
10
2 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธาริณี    ธรรมสรณกุล
1. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
3 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    พรมมินทร์
1. นายประเสริฐ    เกิดมงคล
11
4 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรภพ    ย้ายตั้ง
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
ชนะเลิศ
5 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แข็งพันธ์
1. นายอวิรุทธ์    พิมพ์อ่อน
6 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรายุ    แม่นศร
1. นางสาววรนุช    ประดิษฐพงษ์
9
7 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ดูแก้ว
1. นายเอกชัย    ถุงทรัพย์
8 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    วุฒิการณ์
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
9 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเขษมศักดิ์    เดชนุช
1. นายสมบัติ    ศรีวงษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายคามิน    ทำว่อง
1. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี
4
11 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิตินาท    เนตรทิพย์
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
12
12 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทร    ผาติยาวงศ์
1. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
13 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรพลอย    สีทับขำ
1. นายกิตติพล    มั่นชาวนา
13
14 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เวชจักรเวน
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
7
15 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ต่ายหัวดง
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
7
16 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวดี    แย้มขวัญยืน
1. นายพงศ์พิณิช    แก้วหนู
17 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยชนน์    ทองเวียง
1. นายชาญวิทย์    เซี่ยงจ๊ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริยาภรณ์    เกตุด้วง
1. นายทศพร    กลิ่นหอม
6
19 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรดนย์    ล้านคำ
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................