งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 088
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายทรัพย์ทวี    ศรีงาม
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
8
2 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ลอวิภา
1. นางชะบา    สุดสม
4
3 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศดานันท์    ทองดอนใหม่
1. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
4 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายณัฐภูมิ    ทองเครือมา
1. นายภาณุพงศ์    สุดใจ
9
5 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาววชิราภรณ์    เป็งกาศ
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
15
6 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายอิทธิพล    พันธุรัตน์
1. นายสมบัติ    ศรีวงษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายปฐมพงศ์    พงศธรเจริญศรี
1. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี
7
8 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    วงศ์วีระชาติ
1. นางสาวเรณู    สุทธน้อย
5
9 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    วงค์คำแสน
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์    เสียงชารี
5
10 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธีนี    โสภาพ
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
11
11 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวรินสุดา    ศรีบุญธรรม
1. นายอภิเชฐ    คงรอด
12
12 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรนภา    บุญจอม
1. นางสาวรวีวรรณ    ซ่งสกุลไพศาล
13
13 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายภูดิน    ประอินทร์
1. นายสมบุญ    ไชยวงค์
ชนะเลิศ
14 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสสร    พระเพชร
1. นายธีรวัต    เอี่ยมดี
14
15 41 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสมชาย    พึ่งอินทร์
1. นายศรราม    แหล่งเมือง
16 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายณัฐกิตติ์    เขียวฤทธิิ์
1. นายอธิพันธ์    ชัยศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธีรสิทธ์    ดุจพรรณ
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................