งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวภูริชญา    จอมคำ
2. นางสาวณิชาภา    หมื่นศรี
1. นายเอกพงษ์    แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์    ภิญโญ
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายวีระพัฒน์    ใจฟอง
2. นายกิตติศักดิ์    สุเต็ม
1. นางชวาลี    ภิรารักษ์
2. นายอินทนินท์    กำปั่นทอง
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายจีระสิทธิ์    อินทะญาติ
2. นายภูริภัทร์    โท่นอ๊อด
1. นางสาวนวพร    อะกะเรือน
2. นางพรทิพย์    ข้ามเจ็ด
4 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรัตน์    ยิ่งสุข
2. นางสาวชลธิชา    เชิดอินตา
1. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ    บุญเพิ่มพูล
5 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายชินกฤต    ลาวิชัย
2. นายพีระพัฒน์    นูเนตร
1. นายธีรภัทร์    ฉัตรวิโรจน์
2. นายยิ่งคุณ    รอดทิม
6 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายศุภชัย    ชมเชย
2. นายคเชนทร์    อุปนันท์
1. นางสาวทิพากร    แก้วอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายพสิษฐ์    เลไธสง
2. นางสาวพิชญธิดา    ปิงกุล
1. นายชนะภัย    ศิริ
2. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
8 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธนายุทธ    ก๊กบางยาง
2. นางสาวศิรภัสสร    เศรษฐแสนไม้
1. นายกรกต    ชื่นอารมย์
2. นางสาวพิชยา    กองแก้ว
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายโตมร    ศักดิ์โสภิษฐ์
2. นายธนพงษ์    แย้มกมล
1. นายจิรภัทร    ตระการศิริ
2. นายสมัคร    พงษ์พุฒ
10 12 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายกฤตภาส    เชียงไตร
2. นางสาวอารียา    เสนานุช
1. นางสาวนุจรินทร์    พงศ์ศิริวรรณ
2. นางสาวลาวัลย์    กันภัย
11 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายวัชรพล    ภิญโญสิริพันธุ์
2. นายทัพสาร    มะโนวงค์
1. นายทรงพล    สุภิมารส
2. นายสมชาติ    แผ่อำนาจ
12 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรฤทัย    วงษ์ดี
2. นางสาวฐิติชญา    ดีสุกใส
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    มีเจริญ
2. นางเรณู    เอกกา
13 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสรัลพร    โปธิ
2. นางสาวณิชกานต์    ปัญญาแก้ว
1. นายกฤษณะ    หน้อยสุข
2. นายณัฐพร    ศรีโน
14 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายเกียรติภูมิ    เขียวหวาน
2. นางสาวจุไรรัตน์    แดงพวงไพบูลย์
1. นางสาวนุกูล    สถาพร
2. นายปาโมกข์    ทาประสิทธิ์
15 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายภัทรชนน    ตุ้ยแก้ว
2. นายอนุชา    ยศเกตุ
1. นางทัศนีย์    ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายวรเมธ    ประเสริฐศุกกุล
2. นายกษิดิศ    ผูกจีน
1. นายชัชวาลย์    ฝ่ายกระโทก
2. นายพิชญะ    โชคพล
17 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวนนธิชา    ศรีวิชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวดุษฎี    วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา    วรรณมะกอก
18 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐญา      พัสสร
2. นางสาวนันทิกานต์      สกุลเนตร
1. นางสาวพนิดา    มาลัยมาตร
2. นางสาวภัทรา    แหยมรัตน์
19 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายเก็บฝัน    จิตตรง
2. นายพร้อมฉัตร    ใจจิตต์
1. นายมนตรี    รุ่งฉัตร
2. นายวิชัย    วงค์ไชย
20 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกนิษก์    จันทกรี
2. นายศุุภกิจ    มังคลาด
1. นางธัญวรัตน์    ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์    ยังมั่ง
21 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายภูริณัฐ    ใจการณ์
2. นายกาจพล    ดวงแก้ว
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
22 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    อุตศรี
2. นางสาววราภรณ์    ทิวาประดับดาว
1. นายพันธกานต์    กระจ่างแก้ว
2. นายศุภฤกษ์    ปาสาทัง
23 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายศักรินทร์    กล้าจริง
2. นายรัตพล    ตะเวที
1. นางสาวกาญจนา    โนหลักหมื่น
2. นายศุภกิจ    ศรีวรรณชัย
24 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธนรัฐ    สมน้อย
2. นายณัฐชนน    นันทศรี
1. นางชวัลลักษณ์    ซื่อสัตย์
2. นางเศรษฐิณี    กุลสุทธิเสถียร
25 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายฐิติศักดิ์    นิ่มสังข์
2. นายก้องภพ    ด่อนดี
1. นางสาวนิตยา    ถาวร
2. นายศิริวัฒน์    มีเคน
26 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนพวรรณ    เชื้อบุญมี
2. นายธติพัทธ์    ราชเสนา
1. นางสาวธันพิชชา    สุขสันต์
2. นางสาวสุภาภรณ์    กรณ์แก้ว
27 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฏยา    แยะคำ
2. นางสาวฐิติรัตน์    คำหล้า
1. นางสาวนงคราญ    แก้วจา
2. นายอภิวิชญ์    ศกุนต์อนาวิล
28 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญทิพย์    อู่เงิน
2. นางสาวปรียามล    ศรีใจวงศ์
1. นายณภัทร    เมฆอากาศ
2. นางอภิรมย์    กึกก้อง
29 32 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายพิเชษฐ์    นาคทอง
2. นายธิติพงศ์    ดำสะดี
1. นางสาวรุจิรา    สุดแก้ว
2. นายสุชน    อ๊อดหมี
30 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศุภวัฒน์    เหล่าเขตกิจ
2. นายภิพัฒพงษ์    เสียงเสนาะ
1. นางทิพวัลย์    พรหมรักษ์
2. นางพรทิพา    วรรณสมัย
31 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายเจษวิทย์    ศรีสุวรรณ
2. นายสุรเดช    น้อยมี
1. นายธวัชชัย    บุญช่วย
2. นายนรเศรษฐ์    แก้วขาว
32 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายกานต์    เกตุภาค
2. นายธนบดินทร์    อินทรา
1. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
2. นายอลงกรณ์    จอมขันเงิน
33 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายพลณัฐธนา    โมรา
2. นายณิวัฒน์ชัย    หวังตระกูลดี
1. นางธนารัตน์    หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
34 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเจษฎาภรณ์    ปุ๊ดใจ
2. นายเกียรติศักดิ์    วงค์เวียน
1. นายนัฐวุฒิ    จิตรจักร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
35 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายหัตถโกวิทย์    หัตถกอง
2. นางสาวสมฤดี    จันทิตย์
1. นายคมเพชร    อิ่นสุวรรณ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
36 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    บุตรโคตร
2. นายเส้นชัย    คำสนอง
1. นางสาวปุณธิชา    มาเนตร
2. นางอริสรา    แสนแก้ว
37 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายชัยสิทธิ์    ทองพรรณ
2. นางสาวณัฐธยาน์    โตสุข
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
38 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร    สังขวุฒิ
2. นางสาวสุภาวดี    พันล้ำ
1. นางพิชชากร    มูลปานันท์
2. นางสาวเบญจวรรณ    ขยา
39 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณฐิกา    วรศิริ
2. นายธีระ    บ่อคำ
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู    นิลนิยม
40 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวพอแอ้เจ่อ    คีรีบุปผา
2. นายชญานนท์    สุภัทรานนท์
1. นายพีระพล    อยู่รัศมี
2. นางสาวิตรี    ยาคำลือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................