งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 094
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกีรภัทร    เตชะแก้ว
1. นางเรืองอุไร    สมฤทธิ์
4
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายถิรวัฒน์    เอี่ยมมี
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
7
3 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรภพ    ย้ายตั้ง
1. นางสาวเนตรดาว    โพธิ์สา
9
4 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิรัลยา    ยอดทองดี
1. นางสาวสลิลทิพย์    ภู่สอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวารุณี    คำพันธ์
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
6 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชชา    โชติพิเชฐ
1. นางสาววรนุช    ประดิษฐ์พงษ์
11
7 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    อภิวงค์งาม
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
13
8 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา    อินทร์ฉ่ำ
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
12
9 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายคามิน    ทำว่อง
1. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรวรา    คำหว่าง
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
16
11 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกฤษฎิ์    ดิษสาย
1. นางสาวจารี    สุขบุญสังข์
ชนะเลิศ
12 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปลายฝน    ชมชื่นฟุ้ง
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
14
13 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    สารศิริวงศ์
1. นางสาวเหมวรรณ    ตันพรม
5
14 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายบัณฑิต    บุญธรรม
1. นายชูชาติ    อินทพงษ์
6
15 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เกตุทอง
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
10
16 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ระเวงวรรน์
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
15
17 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัสนันท์    จิตต์โสภา
1. นางสาวเชฏฐินี    จุ้ยวงษ์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................