งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 095
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายฐาณิสร์    คีรีแก้ว
1. นายกิตติกรณ์    อาคะโรจน์
8
2 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวปรัชญาภรณ์    แสงม่วงยาง
1. นายพรชัย    การุณยฐิติ
11
3 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายปิยวัฒน์    ภูครองจิตร
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ศรีตะลหฤทัย
10
4 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายภูวเนตร    รีมูล
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณษา    มาลัยกุล
1. นางสาวสลิลทิพย์    ภู่สอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวงามสิริ    ธรรมโคร่ง
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
17
7 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร    คเชนทรภักดิ์
1. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
9
8 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายเบญจรงค์    ต๊ะวัง
1. นายพิษณุการณ์    ทรายแก้ว
5
9 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    สรัสชนา
1. นางสาวเรณู    สุทธน้อย
16
10 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายชานน    โสตถิพันธ์กุล
1. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
11 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพิชชา    กรีธาพล
1. นายเศวต    รัตนเจริญมิตร
6
12 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายพงศธร    ศรีภักดี
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
12
13 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวเกตน์สิรี    ยอดตอง
1. นางสาวทาริกา    เมินดี
14
14 37 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอลิสา    คุ้มเนตร
1. นายนฤมิตร    ทับแก้ว
15
15 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายภูธวัช    ทนุตัน
1. นายสมบุญ    ไชยวงค์
7
16 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายกล้าณรงค์    อรรคนิมาตย์
1. นางจุฬารัตน์    ผ่องจิต
13
17 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายชัยพร    ช่วงสูงเนิน
1. นางสาวเชฏฐินี    จุ้ยวงษ์
4
18 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายโสภณวิชญ์    เอี่ยมแจง
1. นางสาวกาญจนา    จันนันต๊ะ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................