งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 098
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    สุขรี่
1. นายรัตนชัย    เกตุยา
2 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    วงค์วร
1. นางสาวนุชรินทร์    ปามูล
18
3 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    วงค์ลอบ
1. นายพรชัย    การุณยฐิติ
6
4 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ผองสามสวน
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ศรีตะลหฤทัย
5 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    โตใหญ่
1. นางสาวอุษณีย์    เสือจันทร์
7
6 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    คำมูล
1. นายประเสริฐ    เกิดมงคล
10
7 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณยาพร    แว่นแก้ว
1. นางเยาวลักษณ์    ทองนาค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองพราว
1. นายประสาน    สิงห์ทอง
17
9 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ    ใจนวล
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
10 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิรมล    วารีปาน
1. นางสาวรชยา    สายเพ็ชร
11
11 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรติกานต์    มูลธิจันทร์
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
8
12 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    เทศเขียว
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
5
13 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    น้อยจันทร์
1. นางอรชร    พรศิริ
19
14 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนิน    อภิชัยเดชากร
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
13
15 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดาว    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกัญญาภัทร    พงษ์สุภา
14
16 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชร์ชิสา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
1. นายเศวต    รัตนเจริญมิตร
ชนะเลิศ
17 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรเทพ    เพ็ญพิพัฒน์กุล
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
9
18 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัฐยาพร    พิศาลอัครชูสกุล
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
4
19 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรวษา    วันติยา
1. นายกิติพงษ์    กล้าจริง
16
20 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษณียาภรณ์    ปวงคำ
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
15
21 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิตพันธ์    พะหงษา
2. เด็กชายชิตพันธ์    พะหงษา
นักเรียนเกินจำนวน
1. นายบรรจง    โต๊ะถม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐินะพร    สอนมัง
1. นายทศพร    กลิ่นหอม
23 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    ญาณวิริยา
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................