งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวเอื้ออารี    สุคำภีร์
1. นางเรืองอุไร    สมฤทธิ์
12
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายนฤธรรม    ตาชื่น
1. นายกิตติกรณ์    อาคะโรจน์
6
3 4 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายสุธิมนต์    ครคง
1. นายรัตนชัย    เกตุยา
4 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายเอกพล    กันยาไชย
1. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
5 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนากานต์    เวียงวัง
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ศรีตะลหฤทัย
4
6 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัชรลักษณ์    กฤชบัวสวรรค์
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวฟ้ารุ่ง    ศรีงาม
1. นายหัสชัย    ขำประไพ
13
8 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัสวดี    มุทิตา
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวศศินิภา    ต๊ะแสง
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
9
10 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรภัสสร    พัสสร
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
9
11 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    ชัยเมืองมูล
1. นายพิษณุการณ์    ทรายแก้ว
5
12 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวพงษ์ภารัตน์    เชาว์เลขา
1. นายสุวัฒน์    ไม่โรยรส
15
13 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนรี    ผักกาด
1. นายเศวต    รัตนเจริญมิตร
ชนะเลิศ
14 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    กรีรส
1. นายยศวริศ    มานักฆ้อง
16
15 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิกานต์    เพชรอ่อน
1. นางสาวทาริกา    เมินดี
17
16 34 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจันจิรา    โม้เอม
1. นายวรฉัตร    นาคะรัตนกุล
21
17 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวรสิตา    กิมเส็ง
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
8
18 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    กาวิละ
1. นายศาทิตย์    ประเสริฐ
20
19 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    จันทร์ลือ
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
19
20 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ทรัพย์สังข์
1. นายพงศ์พิณิช    แก้วหนู
7
21 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิตาพร    กระทง
1. นางสาวดวงสมร    ศรีวิใจลำพัน
9
22 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสวรรณ    เกตุด้วง
1. นายทศพร    กลิ่นหอม
18
23 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอุมา    วณิชชาศิริ
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................