สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 1. นางสาวสาธิกา  ลุงทุน
2. นางสาวแสงอ่อง  ลุงลอด
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวเทวิกา  บัตรประโคน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 34 1. นางสาวจงกลณี  ชาวน่าน
2. นางสาวไพลิน  อ่อนตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
2. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายคำ  ลุงมู
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณ์พีรัช  กุลนา
2. นายชโนทัย  พวงมาลา
3. นายธนดล  ธะสุข
4. นายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
5. นายรักชาติ  ลุงซู่
6. นายรัฐติพงษ์  ยี่ลังกา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 39 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีศิลป์
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 10 1. นายรักชาติ  ลุงซู่
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ่นคำหน้อย
3. เด็กหญิงปัทมา  ละครศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ทาคำปัน
5. เด็กหญิงรัตติกาล  จุมปาลี
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
7. เด็กหญิงวิลาสินี  มีงาม
8. เด็กหญิงสุชาวดี  เหลืองแสน
9. นางสาวสุทธิดา  ธิราช
10. เด็กหญิงอภิญญา  ครองจริง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นายธเนศ  เงาใส
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 63.6 ทองแดง 35 1. นางสาวจตุพร  ซวงคำ
2. นายชโนทัย  พวงมาลา
3. เด็กชายพัชรพล  พรมปัน
4. นายรัฐติพงษ์  ยี่ลังกา
5. เด็กชายอภิชาติ  ทวีอภิรดีสุนทร
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญภา  แซ่หลี่
2. นางสาวพิมผกา  อินสุวรรณ์
3. นางสาววนิดา  กันธะนิล
4. นางสาวสุภาวดี  เหลืองแสน
5. นางสาวอารีย์ญา  พิชัย
 
1. นายธีรวัจน์  ชัยแปง
2. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 1. นายณัฐ  ลูปิยะ
2. นางสาววิรดา  จั๋นศรี
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
2. นายปริญญา  สุขา
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 21 1. นายธนพล  ตานุ
2. นายภานุพงศ์  ปิงบุญทา
3. นายสันติภาพ  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายสรรค์เอ  ปาทา
2. นายชานนท์  สิทธิ
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายจักรกฤษณ์  หอมไกล
2. นายจิตตกร  แก้วสร้อย
3. นายณัฐนันท์  ปุ๊ดผัด
 
1. นายสรรค์เอ  ปาทา
2. นายปริญญา  สุขา
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐดนัย  พวงดอก
2. เด็กชายมวล  ลุงออ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เพิ่มพูน
4. เด็กชายอภิภู  ปัญญาผัด
 
1. นายสรรค์เอ  ปาทา
2. นายปริญญา  สุขา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  สมจิตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  จอมดี
3. นางสาวอัญชลี  หอมใจ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์