สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 27 1. นางสาวกัญญ์ภา  รอดเทศ
 
1. นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พละวุฒิโท
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คนทน
3. เด็กหญิงวรณุช  เปลื้องนุช
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาพร  ดีใจ
2. นายธีรพัฒน์  คำเหลือง
3. นางสาวภูริชญา  รังสิภาพรกุล
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันคง
3. เด็กชายเมฆินทร์  สังข์ยก
 
1. นางเกศินี  พงษ์พันธุ์
2. นางสุวรรณา  ป้อมใย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.1 เงิน 39 1. เด็กหญิงกรณัฐท์   พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงดารารัตน์   แก้วพวง
3. เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลลภา  อินหลวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. นายกฤษณะ  บุญอ้อม
2. เด็กหญิงชญาภา  นวจตุรภุช
3. เด็กหญิงมาริสา  คำอ่วม
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นางสุวรรณา  ป้อมใย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 17 1. นางสาวรัตติยากร  สุวรรณทอง
2. นายไททัศน์  กันทา
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว  บดีรัฐ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวฐิตวันต์  เกตุแก้ว
2. นายพีระวิทย์  ตั้งเขตการ
3. นายศิรภัส  เต็มศิริรักษ์
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  จันพุฒ
2. นางสาวชลธิชา  ช่วยไธสง
3. นางสาวณัฐณิชา  มะโน
4. นางสาวนภสร  แจ้งอิ่ม
5. นางสาวสุธารีรัตน์  ชาติไกรบัญชา
 
1. นายภีมพล  เหมภูมิ
2. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.55 ทอง 18 1. นางสาวมณัฐศิกาญจ์  ทับยา
2. นางสาวสุพิชฌาญ์  วันเขียว
3. นางสาวหงษ์ฟ้า  นกออก
4. นางสาวอารยา  เฟื่องจันทร์
5. นางสาวเอษรา  บร์อชมัน
 
1. นายศุภจิต  จันทรี
2. นางสาววิภารัตน์  เครือวัลย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสงแก้ว
 
1. นางกานต์รวี  กำเนิด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.9 ทอง 9 1. นางสาวสุพัตรา  สามงามยา
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงธารวิมล  ยิ่งคิด
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 38 1. นางสาวอาทิตยา  ภาจันทร์โท
 
1. นางสาวอุษณี  สร้อยเพชร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 35 1. เด็กชายชาตโยดม  จารุพรรธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เย็นใจ
3. เด็กชายนภัทร   เหล่าวชิรวงศ์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทียนเจริญ
5. เด็กหญิงพิชญธิดา   บำรุงรส
 
1. นางปานจันทร์  ภูวิชิต
2. Mr.Reynante N.  Mijares
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.68 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย
2. เด็กชายรักษณ  คงศัตรา
 
1. นายพงศธร  เชียงสีทอง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.15 ทอง 13 1. เด็กชายจักรกฤษ  มากธรรม
2. นายจักรพงศ์  จันทราช
3. เด็กชายธนนันท์  นพพันธ์
4. นายนนทพัทธ์  เรืองไทย
5. นายพรหมพิริยะ  จุลพันธ์
6. เด็กชายภูผา  มณีพันธ์
7. เด็กชายศรราม  พวงทอง
8. เด็กชายอักษรา  สุฤทธิ์
 
1. นายแสงทอง  น้อยเกิด
2. นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์
3. นางนงนุช  น้อยเกิด
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจักร  เจริญพุทธมงคล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรหมนิ่ม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พรมท้าว
4. เด็กหญิงศิลาพรรณ  จงสมบูรณ์โภคา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  มหบุญพาชัย
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. นางสาวธันย์ชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวนันทิพร  คุ้มสุวรรณ์
4. นางสาววรลักษณ์  วิเชียรโชติ
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.6 เงิน 19 1. เด็กชายคมภณ  บุรุษศรี
2. เด็กชายศุภสัณห์  วงษ์พระจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวสมิตานันต์  สุขมาก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 1. นางสาวจิดาภา  กึนสี
2. นางสาวชนาธิป  แก้วเพชร
3. นางสาวสุภัทรติญา  แก้วนอก
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ