สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววธิดา  อินวัน
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 30 1. นางสาวพนมวรรณ  ก๋าแก่น
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 17 1. นางสาวชูรีพร  ก๋าแก่น
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 1. นางสาวพิมลดา  นาสี
2. นางสาวศลิษา  แก้ววังน้ำ
3. นางสาวสุกานต์ดา  โปติ๊บ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
2. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 40 1. นางสาวนันทวิภา  สร้อยข่าย
2. นางสาววรภัทร  สุตะพรม
3. นางสาววรารัตน์  สดสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
2. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.25 เงิน 17 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วลังกา
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำเผือ
 
1. นางพิทยาภรณ์  ทารัตน์
2. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.5 เงิน 33 1. นางสาวพัณณ์ฐิชาภัค  จันทร์ตา
2. นางสาวมนัสนันท์  เปี้ยมะโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
2. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงบัณฑิยา  ยะหัวฝาย
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 41 1. นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์  สุปิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง 15 1. นางสาวธิภารักษ์  บริรักษ์
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  ปั้นรูป
 
1. นางสาวอรพรรณ  มหาวัน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 32 1. นางสาวนารีรัตน์  วันมาลา
2. นางสาวยุพาภรณ์  ยะลื้อ
3. นายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
 
1. นายสมโภชน์  ฟูใจ
2. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 12 1. เด็กชายทานุทัต  ตั๋นตน
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์เพ็ญศรี
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์  มะโนใจ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 30 1. เด็กชายณรงค์กร  สุดวอน
2. เด็กชายพงศธร  อินบุญส่ง
3. นายรัชชานนท์   อินไผ่
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 35 1. นางสาวนันทิกา  จันทร์ตา
2. นางสาววริษา  ปาละมี
3. นางสาววันวิสาข์  ยอดวงศ์
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน   ปวกพรมมา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 21 1. เด็กชายรัชพล  ทองสกุล
2. เด็กชายวิรภัทร  ไชยชุมพล
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินกฤต   ดวงสุภา
2. เด็กชายศตายุ   คำใหม่
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 1. เด็กชายคุณวุฒิ   โนนันธิ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   ช่วงไชย
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 37 1. เด็กหญิงกชพร  ต๊ะสุภา
2. เด็กหญิงชวการณ์  ถาน้อย
3. เด็กหญิงณัทริกา  ปัญญาคำ
4. เด็กหญิงลัชชานันท์  ตนเตชะ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์คำลือ
 
1. นายอาริน  เขื่อนแก้ว
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 25 1. เด็กชายกฤตบุญ  ปิงจอม
2. เด็กหญิงอังคณา  ธรรมชัย
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 21 1. นางสาวพัณณิตา  ยะหัวฝาย
2. นายวีระทัต  ไชยแก้วมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
2. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสุชาดา  ใจคำวัง
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 28 1. นางสาวธนกานต์  แซนวล
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพียงรวี  เทพเสาร์
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวเกวลี  ดวงสุภา
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กชายอรรถพล  อินทร์ป่าน
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 24 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพศาลวณิชสกุล
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงจันทร์ส่องหล้า  รัตนกิจ
 
1. นายเจตน์  แสนชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 38 1. นายอรรถกร  ใจสบาย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   โพธิสาร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 11 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูสด
 
1. นางสาวพจนารถ  ยศทะนะ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงนภัสชา  ปงก๋าวงศ์
2. เด็กหญิงโสภิตา  ฝั้นอุด
 
1. นางสาววรัชยา  ด้วงคำ
2. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงศ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.31 เงิน 38 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสิงห์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ดวงฟู
3. นางสาวภัทราภรณ์  ตันทา
4. นางสาวอภิชยา  ปัญญา
5. นางสาวเรืองรอง  แสงคำลือ
 
1. นางพิกุล  สังหาร
2. นางสาวสุทธิวรรณ  ณ นคร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 1. นางสาวสุดาภรณ์  มลอาร์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  ณ นคร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงประกายมาศ  ก๋าแก่น
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไชยเมืองชื่น
3. เด็กหญิงอมลธีรา  เขื่อนข่าย
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ฝั้นอุด
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 18 1. นางสาวชนกนินทร์  ไชยจักร์
2. นางสาวศิริวรรณ  รัตนะ
3. นางสาวสุธิตา  ทาทะวงค์
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
2. นางอรุณี  อภิรักษ์โยธิน
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 26 1. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาใจ
2. เด็กหญิงศานติก  ซอศรีสาคร
 
1. นายพนัชกร  ไชยานนท์
2. นายธนวัฒน์  ใจกันทา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 1. นายจักรพงศ์  ลินใจ
2. นายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชลธิชา  ใหม่ทำ
2. นางสาวพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุดสุข
2. เด็กชายสุภเวช  คำใหม่
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กชายวรกันต์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุรุทธิ์  แสนอุ่น
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีวอ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  สมวงค์
3. นายบุณยกร  ฟูจูมปา
4. นางสาววาสนา  ฝ้ายขาว
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินปิก
6. เด็กหญิงเกรินทร์  จันทร์คำ
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
2. นายกฤษณะ  ลาดปาละ
3. นายธนะบดี  เขื่อนปัญญา
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนาวิล  ดวงเดช
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล