สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 40 1. นายชัยวัฒน์  จูเที่ยง
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 31 1. เด็กหญิงกิตติมา   ชมชิต
2. เด็กหญิงมันทนา   มั่นปาน
3. เด็กหญิงลภัสรดา   คุณแก้วอ้อม
 
1. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้
2. นางสาววรวลัญช์   ทองโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายกฤษณ์ชนะ   อินทร์สุข
2. นายธีระศักดิ์   พุฒระ
 
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้า
2. นางสาวชลลดา  จันทะอักษร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 1. เด็กชายนิธินันท์   อุ่นแก้ว
2. เด็กชายพีรพงษ์   เปลี่ยนบ่อมาตร
 
1. นายเฉลิมชัย   พันแนบ
2. นางสาวจิรวดี   แก้วมี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 38 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมลา
2. นางสาวนันธิตา  ปันนา
3. นางสาวนิรมล  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอรวรรณ  อานพรหม
2. นางสาวมัลลิกา  ม่วงเล็ก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 41 1. นายปรเมษฐ์   จ้อยสุดใจ
2. นายปวเรศ  กินรีแซ
3. นายพงศกร   สุภะผ่องศรี
 
1. นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร
2. นางวีรนุช  ทองน้อย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา   ลาภคุณ
2. เด็กหญิงสุรัสสวดี   ชานาตา
3. เด็กชายเดชฤทธ์  วังคีรี
 
1. นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร
2. นางสาวศิริประภา  ชูเชิด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 1. นางสาวกิริญา   ศรราช
2. นางสาวธัญชนก   สายบุญยง
3. นางสาววริศรา   ภาษาดี
 
1. นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร
2. นางสาวศิริประภา  ชูเชิด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 6 1. เด็กชายชินวุฒิ  กริดรัมย์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์
 
1. นางกรรณิการ์  หัสนัย
2. นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ
2. เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีภักดี
2. นายสุวรรณ  กันแพงศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปณิศา  บุญลือ
2. เด็กหญิงสายธาร  แดงทองดี
 
1. นายธีระวัฒน์   พันธ์ุแสง
2. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 27 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญพรม
3. เด็กหญิงวรัญญา  น้อยสาคำ
4. เด็กหญิงวราพร  แสนสอาด
5. เด็กหญิงวัลลภา  ริ้วสมบัติ
6. เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นายรชฏ  แก้วเกิด
3. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 30 1. นายกิตติภพ  อินทร์สวาท
2. นายณภัทร  ศรีสุพรรณ
3. นายพัชรพล  ถือนูศร
4. นางสาวภัครมัย  สังข์ทอง
5. นายภัทรพล  กองมนต์
6. นางสาวสุพรรษา  ริ้วสมบัติ
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นายรชฏ  แก้วเกิด
3. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เวชจักรเวน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงปลายฝน  ชมชื่นฟุ้ง
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายธันวา  อุณหิต
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 6 1. นางสาวศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองดี
3. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม
4. เด็กหญิงปริญญา  ตาปู่
5. เด็กหญิงปวริศา  พรหมมา
6. เด็กชายปิยะพัทธ์  กันยาวะดี
7. เด็กชายพรรษา  จานหนองเป็ด
8. เด็กชายภููมิภัทร  บัวระพา
9. เด็กชายศิรเศรษฐ์  ลออเสถียรกูล
10. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเบี่ยง
 
1. นายมานะ  บุญเกิด
2. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
3. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 9 1. นายญาณะพัชญ์   วงศ์เอก
2. นางสาวฐิติชญา  แก้วงาม
3. นายนิตินัย   คำภูษา
4. นางสาวปนัดดา   ชาญเขตการ
5. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
6. นางสาวยุวดี  วงศ์อาษา
7. นางสาวลภัสรดา   บุญประดิษฐ์
8. นายวรกันต์  แก่นไทย
9. นายสุวิทย์   โคตรหานาม
10. นางสาวอชิรญาณ์   จันทศร
 
1. นายมานะ  บุญเกิด
2. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
3. นายธีระวัฒน์   พันธ์ุแสง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 21 1. นายญาณะพัชญ์   วงศ์เอก
2. นางสาวฐิติชญา  แก้วงาม
3. นายนิตินัย   คำภูษา
4. นางสาวปนัดดา   ชาญเขตการ
5. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
6. นางสาวยุวดี  วงศ์อาษา
7. นางสาวลภัสรดา   บุญประดิษฐ์
8. นายวรกันต์  แก่นไทย
9. นายสุวิทย์   โคตรหานาม
10. นางสาวอชิรญาณ์   จันทศร
 
1. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
2. นายมานะ  บุญเกิด
3. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
4. นายธีระวัฒน์   พันธ์ุแสง
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัธร  เบ้าเหมือน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาลา
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชวิฐาน
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พงษ์โมรา
5. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม
6. เด็กหญิงปริญญา  ตาปู่
7. เด็กหญิงปวริศา  พรหมมา
8. เด็กชายปิยะพัทธ์  กันยาวะดี
9. เด็กชายพรรษา  จานหนองเป็ด
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองฤทธิ์
11. เด็กหญิงพิญาดา  ลาสิงห์
12. เด็กหญิงพุธิตา  เติมพันธ์
13. เด็กชายภูมิภัทร  บัวระพา
14. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วเบี่ยง
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จินะ
16. เด็กหญิงสุภาวิณี  ชำนาญพล
 
1. นายมานะ  บุญเกิด
2. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
3. นายธีระวัฒน์   พันธ์ุแสง
4. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
5. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 7 1. นางสาวกันติชา  จำศรี
2. นางสาวฐิติชญา  แก้วงาม
3. นายณัฐภูมิ  เดือนเพ็ง
4. นายธนโชติ   ยศวิชัย
5. นางสาวธัญวรรณ  สุดทะสน
6. นายนิตินัย   คำภูษา
7. นางสาวบุศรา   อินดี
8. นางสาวปนัดดา   ชาญเขตการ
9. นายพิชิต   หอมดี
10. นายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
11. นางสาวยุวดี  วงศ์อาษา
12. นางสาวลภัสรดา   บุญประดิษฐ์
13. นายวรกันต์  แก่นไทย
14. นายวิสิทธิ์   โคตรหานาม
15. นายสุวิทย์   โคตรหานาม
16. นางสาวอชิรญาณ์   จันทศร
 
1. นายมานะ  บุญเกิด
2. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
3. นายธีระวัฒน์   พันธ์ุแสง
4. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
5. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ภาประเวช
 
1. นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 42 1. นางสาวอาทิตยา  เสมาวดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงอุษา  แก้วมะณี
 
1. นางเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง 15 1. นางสาวรัตนพร  หล้าเพชร
 
1. นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 7 1. นายธนบดี  เอกจำนงค์
2. นายพรภวิษย์  ชอบประดิถ
3. นางสาววิลาสินี  ปริญญาศรีเศวต
4. นางสาวสุพิชญา  เพ็ชรอ่อน
5. นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
2. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.99 ทอง 24 1. เด็กหญิงจิรัชชญา  สุขแสงสว่าง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นายชวุฒิ  มากมิ่ง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายจักรพันธ์  ปิ่นประดับ
2. นางสาวบัณฑิตา  ฮะวังจู
3. นางสาวหทัยรัตน์  ใจหนัก
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร
2. นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 35.8 เข้าร่วม 34 1. นายธติพัทธ์    ราชเสนา
2. นางสาวนพวรรณ   เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวธันพิชชา  สุขสันต์
2. นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้ว
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 1. เด็กชายธนกร  เขียวไสว
2. เด็กหญิงพรธิดา   สุทธิประภา
3. เด็กหญิงวิมลตรา  พวงวัน
 
1. นายนิกร  หล้าน้อย
2. นายชัยชนะ  ทองมา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 31 1. นายชินวัตร    เหลือหลาย
2. นายณัฐดนัย  พรหมบุตร
 
1. นายนิกร    หล้าน้อย
2. นายราชัย   แก้วยศ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวชุตินันท์   แซ่จันทร์
2. นายธนิษฐ์   พร้อมมูล
 
1. นายชนินทร์   วงศ์แก้ว
2. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ภูอาบทอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ศรีสำเริง
 
1. นายราชัย   แก้วยศ
2. นายชัยชนะ   ทองมา
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปกรณ์  ลอนลับ
2. นายภูวนาถ  สท้านวัตร
3. นายยศพล  เสียงเพราะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กชายบุญนิธิ  ค้าสุกร
2. เด็กชายปฏิญญา  วราสินธุ์
3. เด็กชายไชยานันต์  วันทิยา
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  พร้อมสุข
2. นางสาวพุทธชาติ  เทียมทอง
3. นางสาวสโรชา  มณีฤทธิ์
 
1. นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 78 เงิน 15 1. นางสาวคณิษฐา  สิงห์ทอง
2. นางสาวพรทิตา  ยิ้มยินดี
3. นางสาวมนทกานต์  สมพูล
4. นายสิทธิเดช  นวลศรี
 
1. นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หอมกระโทก
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ป้องแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นวนปัน
 
1. นายพโยธร  ผลพูน
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
41 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 41 1. นายณัฐชานนท์  พันจันดี
2. นางสาวรุ่งนภา  แก้วจีน
3. นายไตรภพ  ศรีอัชฌา
 
1. นางจันทร์ประภา  ทองริ้ว
2. นางสาวรินญภัช  มิไพทูล