ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65.20 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64.60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.20 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.40 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.80 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60.60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60.40 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59.20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 59 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56.80 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55.80 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55.60 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน