งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 212
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัท    อ้นทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจิราพร    ด่านเสถียร
2. นางสมพิทย์    วงศ์สุทธิ์
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีนพรัตน์    ทรัพย์ประสงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    มณีรัตน์
1. นางสาวภัทรา    แหยมรัตน์
2. นางสาวศรีสุคนธ์    พุทธรักษา
3 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติมน    ไกรสาลี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววีรนุช    สนประเสริฐ
2. นางสาวเณศรา    วัฒนะโชติ
4 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสุรเสกข์    ธรรมชาติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิโรจ    จิ๋วแหยม
2. นางสาวเอราวัณ    บุญมั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................