งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาดา    ชูเจริญ
2. เด็กหญิงบุศกร    ฉัตรอัษรานนท์
3. เด็กหญิงทีเลเลชู    -
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุตรฉัตร
5. เด็กชายกฤษดา    แซ่คา
6. เด็กชายเจษฎา    สุขริน
7. เด็กชายปฏิพล    จักรแก้ว
8. เด็กชายอาทิตย์    เกิดศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวทัศนีย์    คงไทย
2. นางมาลัย    สุขเกษม
3. นางสาวสุดารัตน์    งามวิลัย
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระศักดิ์    คนเที่ยง
2. เด็กชายสรยุทธ    พรามนุช
3. เด็กชายพงศธร    อุดรศรี
4. เด็กชายวีรวัตร    ณ วิจิตร
5. เด็กชายภากรพงค์    เบี้ยจรัส
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พงศ์พรต
7. เด็กหญิงวิชุดา    ฮั้นโตตุ้น
8. เด็กหญิงภัชณภา    ยุ้งศิริ
9. เด็กหญิงณฐพร    รักษ์สุรวงศา
10. เด็กหญิงชลดา    ชูศรีทอง
1. นางกำไร    โสภาพ
2. นางสาวสุเมตตา    ลาดสลุง
3. นางอรนุช    ชาติพันจัน
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสัตตบงกช    นิลอ่อน
2. เด็กหญิงกฤษติมา    ทองหม่อมราม
3. เด็กหญิงสุภาวดี    แฮลคินส์
4. เด็กหญิงพรทิพา    แสงโพธิ์
5. เด็กหญิงศรีวรรณ    จันทร์ทอน
6. เด็กชายอัครพงษ์    ชาญเชาว์วรรณ
7. เด็กชายรัชชานนท์    แว่นแก้ว
8. เด็กชายรณกฤต    จันทขันธ์
9. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์    นิลพิบุลย์
10. เด็กชายธานุพัฒน์    ธรรมแพทย์
1. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวริทธิ์    กันแคล้ว
2. เด็กชายสิรภพ    ใจแสน
3. เด็กชายจิรพัฒน์    หงษ์อุทัย
4. เด็กชายธนกฤษ    มงคลพณิช
5. เด็กชายภานุพงษ์    อ่วมมีเพียร
6. เด็กหญิงชาลิสา    อ่ำมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ฉวีไทย
8. เด็กหญิงภคพร    อนุสุริยา
9. เด็กหญิงญานิศา    บุญมี
10. เด็กหญิงแพรวนภา    ขำประเสริฐ
1. นางสาวดวงเดือน    พิทักษ์ทิม
2. นางสาวสุพรรษา    รังสาท
3. นางอลิษา    บุญเกิด
5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ไชยดา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แสนเวียง
3. เด็กชายกิตติ    เนียมทอง
4. เด็กหญิงศุภิสรา    ทวนทอง
5. เด็กหญิงมินตรา    เรืองสุรัตน์
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา    อ่อนโสม
7. เด็กหญิงธิดารัตษ์    ขันดี
8. เด็กหญิงดลฤดี    แสนธรรมพล
9. เด็กชายฐานันคร    ประจญกล้า
10. เด็กชายกฤษฎา    ยงเพชร
1. นายจุรีพร    โพธิ์พรม
2. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
3. นางอัจฉรา    พานทอง
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ปานบุญ
2. เด็กชายทศนัย    ไพบููลย์
3. เด็กชายณฐกร    เสนาภิรมย์
4. เด็กชายอัครเดช    ฤทธิ์ทอง
5. เด็กชายพีรพัฒน์    มิ่งเมือง
6. เด็กหญิงณิชาภัทร    สอนพ่วง
7. เด็กหญิงชลธิชา    กงแก้ว
8. เด็กหญิงนวพร    โตป่าเตย
9. เด็กหญิงรมิตา    เชื้อนุ่น
10. เด็กหญิงปาณิสรา    ชาติรัมย์
1. นางสาวบุษรา    อาบวารี
2. ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ    สาครสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาคม    เพ็งรอด
2. เด็กชายธนากร    ยศสมบัติ
3. เด็กหญิงวัฒนี    อ่องยิ้ม
4. เด็กหญิงกนกรดา    จูสิงห์
5. เด็กหญิงอรุโณทัย    บริคุต
6. เด็กหญิงปิยาพัชร    บุญไหล
7. เด็กหญิงจุราลักษณ์    กันหา
8. เด็กชายจตุพล    ไทยแท้
9. เด็กชายปริญญา    การะวิง
10. เด็กชายพัชรพล    เสาวมาลย์
1. นางสาวจริยา    กรณีย์
2. นายจรูญ    ตาวงค์
3. นางสาวศุภรัตน์    แท่งทอง
8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทรัตน์    ทวีผล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เข้าเมือง
3. เด็กหญิงวริศรา    สร้อยศรี
4. เด็กหญิงฉันทิศ    เงินคำ
5. เด็กหญิงอโนทัย    ตระกูลรัมย์
6. เด็กชายศักดาวิชญ์    ทองคำ
7. เด็กชายกิตติศักดิ์    กลิ่นศรี
8. เด็กชายฐิติศักดิ์    ทองเชื้อ
9. เด็กชายชวายุ    แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายธนากร    พลัดกลับ
1. นางสาวนงค์นุช    แก้วจตุรัส
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ขุนสนิท
2. เด็กชายณัฐทฤกษ์    หาทรัพย์
3. เด็กชายณัฐบดินทร์    โกนขุนทด
4. เด็กชายธนกฤต    กฤติยา
5. เด็กชายณัฐดนัย    เลี่ยมปรีชา
6. เด็กหญิงสุปรียา    ห้อยมาลา
7. เด็กหญิงกัลยา    มะเริงสิทธิ์
8. เด็กหญิงณิชนันทน์    ทับจันทร์
9. เด็กหญิงจีรนันท์    นัยวิจารณ์
10. เด็กหญิงวรัทยา    กามินี
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอรรถพร    พุทธรักษา
2. เด็กชายพิพัฒน์    ขำชะยันจะ
3. เด็กชายศิวกร    ใจเร็ว
4. เด็กชายอภิรักษ    สวัสดี
5. เด็กชายธนกฤต    แย้มสัจจา
6. เด็กหญิงชนากานต์    บุญประเสริฐ
7. เด็กหญิงธนัญญา    มั่นสติ
8. เด็กหญิงอรณิชา    ฟองใหญ่
9. เด็กหญิงไปรยา    สุขานนท์
10. เด็กหญิงเพชรมณี    นรสิงห์
1. นางสาวกมลลักษณ์    อรุญมาศ
2. นายประจักษ์    โพธิ์วัด
3. นางสาวศศินิสา    พูลทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................