งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    สุพรรณภูวงศ์
2. นายพีรพัฒน์    ฉวีจันทร์
3. นายสพล    ทองสุก
4. นายปริวรรต    ถิ่นน้อย
5. นายนาถวัฒน์    ่ช่วยไทย
6. นายนพนันท์    พันธ์กลิ่น
7. นางสาวธีรดา    พันวัน
8. นางสาวอาทิตติญา    สายบุตร์
9. นางสาวจุฑามาศ    เกษสำโรง
10. นางสาวพรพรรณ    เทพพิทักษ์
1. นางกำไร    โสภาพ
2. นางสาวสุเมตตา    ลาดสลุง
3. นางอรนุช    จันทร์เพ็ญศรี
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรัตน์    ไทยเจริญ
2. นางสาวธนัชพร    ภูริปวัฒนากูล
3. นางสาวน้ำชา    แผ่นสุวรรณ์
4. นางสาวรพีพรรณ    พฤษโสภี
5. นางสาวณิชากานต์    นาคจิตรการ
6. นายธนากร    ดวงงา
7. นายประเมศฐ์    อัครวัฒน์เกศกุล
8. นายชยพล    สุดตาด้วง
9. นายปานสิน    นามบ้าน
10. นายอรัญ    อรัญญถาวร
1. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยชมพู    ยิ้มละมัย
2. นางสาวอังคณา    กลิ่นขจร
3. นางสาวธัญรดา    อาชีวะ
4. นางสาวธนิดา    บุษดี
5. นางสาวนันธิชา    เพิ่มหิรัญ
6. นายพชรพล    จันทร์ศิริ
7. นายดุษิต    หุ่นจันทน
8. นายปริวัฒน์    สุขเกษม
9. นายสหรัฐ    ปันแก้ว
10. นายเสกสรรค์​    วานิ่ม
1. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
2. นางสาวสุพร    แซ่กือ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายปรภัทร    พรมชาติ
2. นายพัทสน    สุกร
3. นายธนพล    ศรีตะวัน
4. นายศิวกร    เดชธงไชย
5. นายพิชญุตม์    หลวงตั้งใจ
6. นางสาวทวีพร    วงษ์สมบัติ
7. นางสาวธันยาภรณ์    เพ็งสูงเนิน
8. นางสาววริษฐา    โกยทา
9. นางสาวปิยธิดา    เผ่าคง
10. นางสาวปาริชาติ    เจริญศิลป์
1. นางสาวบุษรา    อาบวารี
2. ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ    สาครสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญจิรา    ดีเปี่ยม
2. นายนันท์ธวัช    ทาใบยา
3. นางสาวธัญญารัตน์    จันทร์ชื่น
4. นางสาววิมลวรรณ    บัววาศ
5. นางสาวปริษา    เดี่ยวขุนทด
6. นายพงศ์วิวัฒน์    โชติพรม
7. นางสาวดิษฎี    แสงแก้ว
8. นายรณภรณ์    เนตรดี
9. นายดนัย    สังข์หรณ์
10. นายธิวา    ดีกุล
1. นางสาวฐนธร    บุญประเทือง
2. นายทรงศักดิ์    คงสมศรี
3. นางรัศมี    ธรรมวงศ์
6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรธิมา    อิ่มกรุง
2. นางสาวกันยารัตน์    ตรีกุล
3. นางสาววิมลรัตน์    ฟุ้งสุข
4. นางสาวอัณนา    มั่นเขตวิทย์
5. นางสาวอันธิกา    โพธิ์อ่อง
6. นายจักริน    ทองกลัด
7. นายจีรภัทรธ์    มีมุข
8. นายสรายุธ    อ้นชนะ
9. นายวรวุธ    สุวรรณรงค์
10. นายพัชรพล    โพธิ์อ่อง
1. นางสาวนงค์นุช    แก้วจตุรัส
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายกรณ์ดนัย    คุณนา
2. นายบัญญัติ    ศรีสวัสดิ์
3. นายณัฐวุฒิ    จิตรทอง
4. นายภาคภูมิ    เพชรสัมฤทธิ์
5. นายนำกมล    ทวีร่าง
6. นางสาวธมนวรรณ    พูลสน
7. นางสาวทิวาพร    แก่นยิ่ง
8. นางสาวกัลยรัตน์    เจริญศิลป์
9. นางสาวจารุวรรณ    ดาบแก้ว
10. นางสาวจารุวรรณ    จันทร์อิ่ม
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................