งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฌานันท์    มกราพันธ์ุ
2. เด็กหญิงลลิตา    สุปิยะพาณิชย์
3. เด็กหญิงแพรวา    พรมแตง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แสงนภา
5. เด็กหญิงวรัญญา    สิทธิกรรม
6. เด็กหญิงทิฆัมพร    ศรีพุฒตาล
7. เด็กหญิงปัทมา    ทัพทวี
8. เด็กหญิงสรัญญา    สาระไกร
9. เด็กหญิงคธาพร    ภักดีบุตร
10. เด็กหญิงเกวลิน    อินทร์ชู
11. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว    บุญธรรม
12. เด็กหญิงธนัญญา    ชูศรี
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีรัชชา    คันธสรณ์
2. เด็กหญิงปพิชญา    พรมพิทักษ์
3. เด็กหญิงพรพิริยา    พรมทอง
4. เด็กหญิงวรรณภา    คล้ายอินทร์
5. เด็กหญิงวรรณรดา    อรามรุณ
6. เด็กหญิงวริศรา    หลวงวังโพธิ์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร    สิงห์เถื่อน
8. เด็กหญิงดวงดาว    ทับทิมศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวหทัยกนก    ขลิบปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสกร    เนียมตุ๊
2. เด็กหญิงพชรกมล    ฝีปากดี
3. เด็กหญิงจิตรลดา    วีโรท์ย
4. เด็กหญิงภัทรภร    จงเศรษฐี
5. เด็กหญิงภัทรภร    สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงพัชราภา    พานิชวัฒนะ
7. เด็กหญิงวริศรา    ดิสถาฤทธิ์
8. เด็กหญิงรัตนินทร์    กูลพำนัก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนากร    เอี่ยมอุบล
2. เด็กหญิงอัญชิสา    คำพร
3. เด็กหญิงลัดดา    ตึกขาว
4. เด็กหญิงธนสุนทร    ศรีสุวรรณ์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เนาวดี
6. เด็กหญิงสุพัตรา    สิทธิสมาน
7. เด็กหญิงนฤมล    เฟื่องน้อย
8. เด็กหญิงเนตรนภา    เฟื่องน้อย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกวีพัฒน์    ขุมโมกข์
2. นางสาวฉัตรวิมล    เข็มพันธ์
3. นายมรรคณา    คาระวะ
4. นางสุวิชาดา    เกตุหอม
5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรดา    คำสุข
2. เด็กหญิงทักษพร    วรรณศรี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ    เพชรมณี
4. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีพันธ์บุญ
5. เด็กหญิงปัญญารัตน์    คล้อยสวาท
6. นางสาวชนิษฐา    กันตุ่ม
7. เด็กหญิงพัชราพร    ภูคลัง
8. เด็กหญิงชนิภา    พรรณมาตร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิรากรณ์    แก้วขาว
2. นางสาวฐิตินันท์    แป้นทอง
3. นางสาววิภารัตน์    ฉายแสง
4. นางอัจฉรา    พานทอง
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ปานบุญ
2. เด็กหญิงศิริภัทรสร    นุปานรัมย์
3. เด็กหญิงสาธิตา    อินตา
4. เด็กหญิงอศิกาญจน์    จันทร์กล่ำ
5. เด็กหญิงศศิวิมล    พิลึก
6. เด็กหญิงสุนิตา    คำมณี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวบุษรา    อาบวารี
2. ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ    สาครสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัฒนี    อ่องยิ้ม
2. เด็กหญิงรุ่งระวี    สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุราลักษณ์    กันหา
4. เด็กหญิงอรุโณทัย    บริคุต
5. เด็กหญิงปิยาพัชร    บุญไหล
6. เด็กหญิงสุมิตตรา    พรมอ่อน
7. เด็กหญิงสุนิสา    จับสังข์
8. เด็กหญิงกนกรดา    จูสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจริยา    กรณีย์
2. นายจรูญ    ตาวงค์
3. นางสาวศุภรัตน์    แท่งทอง
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา    ทองบุตร
2. เด็กหญิงธนาพร    กบิลพัสดุ
3. เด็กหญิงสิรินทรา    พายคง
4. เด็กหญิงฉันทยา    แก้วพวง
5. เด็กหญิงนิพาดา    บุญยิ่ง
6. เด็กหญิงธัญชนก    หล้าสุด
7. เด็กหญิงเมธาวดี    บุญช่วย
8. เด็กชายจิณณวัต    หล้าสุด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนภาพร    พูลเพิ่ม
2. นายนัฐนันท์    สารสุวรรณ์
3. นางสาวรังสิมา    อ่วมมี
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนา    เริงเดช
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    พุ่มพูล
3. เด็กหญิงณรินทร์พร    กุลบุญ
4. เด็กหญิงธนภรณ์    แสนไวยากรณ์
5. เด็กหญิงพรรัมภา    คำเดช
6. เด็กหญิงสุนัฐชา    นันทเวช
7. เด็กหญิงพิชญานิน    หลักหาญ
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์    แจ่มศรีสกุลวงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางณัฐณิสา    กรโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................