งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนาฏอนงค์    กรีประดับ
2. นางสาวอรอุมา    จันทร์น้อย
3. นางสาวลลิตา    ภู่อ่ำ
4. นางสาวมนธิรา    สร้อยบรรดิษ
5. นางสาวหทัยรัตน์    นิมนต์
6. นางสาวกชพร    ชาติกุล
7. นางสาวอังคณา    สิงห์วี
8. นางสาววิมลรัตน์    แก้วจรูญ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจิราพร    ด่านเสถียร
2. นางสาวธัชกร    นิลสนธิ
3. นายพัฒน์ธนโชติ    ชัยศุภสกุล
4. นางสาวสนิตา    ศรีนราสกุล
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมุกดา    อึ่งขวัญ
2. นางสาวณัฐภัทร    พูลสวัสดิ์
3. นางสาวอัจฉรา    พุ่มเพ็ชร
4. นางสาวธัญวรัตน์    พันราตรี
5. นางสาวปฏิมา    ศรีภูธร
6. นางสาวญาสุมินทร์    อินทร์ชู
7. นางสาวพิมพ์ชนก    บัวมาก
8. นางสาวธันยนิษฐ์    ทับทอง
9. นางสาวสุภาพร    เอี่ยมละออ
10. นางสาวอักษร    ภู่สิงห์
11. นางสาวณฐภัต    ชมถาวร
12. นางสาวธาริสา    วันจันทร์
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพันธ์วิรา    ศรีโรจน์
2. นางสาวสุจิตรา    กุลจันทร์
3. นางสาวพรพิมล    ครุฑจันทร์
4. นางสาวมนัสกมล    ทองชื่น
5. นางสาวสุภัสสรา    อินทร์ชู
6. นางสาวนรารักษ์    ฤทธิ์อ้น
7. นางสาวกนกวรรณ    ภู่สงค์
8. นางสาวชลธิชา    ทับทิมศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวหทัยกนก    ขลิบปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวิมล    เอนอ่อน
2. นางสาววรัญญา    พันธุ์เขตต์การณ์
3. นายอัศพล    อินคา
4. นางสาวสรชา    ทัพมาก
5. นางสาวเบญญาภา    สนิทผล
6. นางสาวนิตยา    โสภาวนามาศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเดช    จันทะวงค์คำมี
2. นางสาวพิมพ์ผกา    แสนเวียง
3. นางสาวจิราพร    บุญสิทธิ์
4. นางสาวชาลิสา    โวหาญ
5. นางสาวปรียาภรณ์    ทุมสิงห์
6. นางสาวกานดา    พลชำนาญ
7. นางสาวนุชชิตา    ชุชัยสงค์
8. นางสาวณภัทร    รัตนพันธ์
9. นางสาวณัฐนันท์    สนธิกุล
10. นางสาวณิชาภัทร    มูลจันทา
11. นางสาวสุนิตา    สุคำวัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนุจนาฏ    เชาว์ไว
2. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร
3. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
4. นางอัจฉรา    พานทอง
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิมา    คำสี
2. นางสาววรรณิสา    แก้วถิ่นดง
3. นางสาววิภาพร    ลำดวน
4. นางสาววิชรินทร์    ปกเกษ
5. นางสาวอริสา    ชื่นเจริญ
6. นางสาวพัชราภา    เปรมสังข์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวบุษรา    อาบวารี
2. ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ    สาครสิทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกพร    แก้วมานพ
2. นางสาววิมลวรรณ    บัววาศ
3. นางสาวปริษา    เดี่ยวขุนทด
4. นางสาวฐิติมา    สิงห์พรม
5. นางสาวธัญจิรา    ดีเปี่ยม
6. นางสาวดิษฎี    แสงแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวฐนธร    บุญประเทือง
2. นายทรงศักดิ์    คงสมศรี
3. นางรัศมี    ธรรมวงศ์
4. นางสาวอมรรัตน์    เดชครุฑ
8 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปัทมพร    จันทร
2. นางสาวรสิตา    ทุมคำ
3. นางสาวชุติมา    แผ่นทอง
4. นางสาวอริสา    เกตเนตร
5. นางสาวธัญญรัตน์    ขำพุก
6. นางสาวธิดาวรรณ    นุ่มนวล
7. นายนพรัตน์    สีอินทร์
8. นายเพลงรักษ์    ทิพย์มังกร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลลักษณ์    อินทร์เอก
2. นายนัฐนันท์    สารสุวรรณ์
3. นายสัญญา    เขียวไสว
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอันธิกา    โพธิ์อ่อง
2. นางสาวอันณา    มั่่นนเขตวิทย์
3. นางสาวกรรธิมา    อิ่มกรุง
4. นางสาวปราวตี    ศรีชัยภูมิ
5. นางสาวศรัณย์พร    เหี่ยวเกิด
6. นางสาวธมลวรรณ    ชัยชนะโชติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนงค์นุช    แก้วจตุรัส
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิกานต์    คงวิริยะกิจ
2. นางสาวเพ็ญนภา    เพชรสัมฤทธิ์
3. นางสาวศศิกาญน์    สีลา
4. นางสาวพรนภา    สุภาษิต
5. นางสาวศุภานัน    เอี่ยมพรม
6. นางสาวอารี    เนาแสง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................