งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    หอมหวาน
2. เด็กหญิงนิชาภา    มั่นใจ
3. เด็กหญิงสรพรรณ    จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพัชราภา    คล้ายแสง
5. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ปัญญากาวิน
6. เด็กหญิงธมลวรรณ    บันดาศักดิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภัทราภรณ์    แดงชาวนา
2. นายสมเกียรติ    ตะเภาทอง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียาภัทร์    ป้องป้อม
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ป้องป้อม
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แสงนภา
4. เด็กหญิงณัฐฌานันท์    มกราพันธ์ุ
5. เด็กหญิงทิฆัมพร    ศรีพุฒตาล
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ทองเทศ
7. เด็กหญิงภัทรวดี    แข็งกล้า
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์    กุลฉิม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    หลวงวังโพธิ์
2. เด็กหญิงพรพิริยา    พรมทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา    คล้ายอินทร์
4. เด็กหญิงวรรณรดา    อรามรุณ
5. เด็กหญิงธีรัชชา    คันธสรณ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร    สิงห์เถื่อน
7. เด็กหญิงปพิชญา    พรมพิทักษ์
8. เด็กหญิงบุญธิชา    คุ้มภัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวหทัยกนก    ขลิบปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ห่านสุวรรณกูล
2. เด็กหญิงตฤณภรณ์    ทองภูสวรรค์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    ตระกูลพันธ์
4. เด็กหญิงพิชญธิดา    ติณะมาศ
5. เด็กหญิงพิชญวดี    บุญหนุน
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    กันทวงศ์
7. เด็กหญิงนริศา    สิทธิธูรณ์
8. เด็กหญิงรวิสุดา    เลิศลักษมีพันธ์
9. เด็กหญิงจิฎาธาร    ศิลารักษ์
10. เด็กหญิงพิมพ์นารา    จิตรราช
11. เด็กหญิงหทัยพัชร์    วจีสัจจะ
12. เด็กหญิงเพชรรตี    ปวุตตานนท์
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
2. นายวัชรพงษ์    แก้ววัชระรังษี
3. นางสาวสุภัทรสินี    ทิพรังศรี
4. นางอมรมาต    แสงดอกไม้
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลญาณี    พีรัตน์
2. เด็กหญิงชนิตร์นัน    ชมมณี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เดชแสนศรี
4. เด็กหญิงสิตรา    ฤทธิเรืองศักดิ์
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์    ธิอินทร์
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สาหร่าย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจินตนา    พรมชัยชนะ
2. นางวนิดา    จันทร์เขียว
3. นางสาวสุเมตตา    ลาดสลุง
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    เกาวนันท์
2. เด็กชายกัญญา    ลิขิตบัณฑูร
3. เด็กหญิงญาณิศา    บุญราษฎร์
4. เด็กหญิงไออุ่น    ธนนาถ
5. เด็กหญิงปาวรินทร์    บัวลม
6. เด็กหญิงโชติมณี    ปานแก้ว
7. เด็กหญิงกรกมล    แก้วจตุรัส
8. เด็กหญิงศริญรัตน์    หนูอ่อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิภาพร    สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    กรอบพุดซา
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา    เชื้อเขตรกิจ
4. เด็กหญิงฐิติพร    ใจเรือน
5. เด็กหญิงกชพร    บัวพรม
6. เด็กหญิงพิมพ์พิกา    งอนสำโรง
7. เด็กหญิงนุชลี    ลาเสือ
8. เด็กหญิงสารีณี    กายจะโป๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจันทร์แรม    บูรณพันธ์
2. นางสาวเด่นนภา    โพพิมล
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนากร    เอี่ยมอุบล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    กันเพรียง
3. เด็กหญิงอัญชิสา    คำพร
4. เด็กหญิงวรรณิกา    วรดี
5. เด็กหญิงลัดดา    ตึกขาว
6. เด็กหญิงธนสุนทร    ศรีสุวรรณ์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เนาวดี
8. เด็กหญิงสุพัตรา    สิทธิสมาน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกวีพัฒน์    ขุมโมกข์
2. นางสาวฉัตรวิมล    เข็มพันธ์
3. นายมรรคณา    คาระวะ
4. นางสุวิชาดา    เกตุหอม
9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชา    จันทวงค์
2. เด็กหญิงศิขรินธาร    จันลาวงศ์
3. เด็กหญิงวนัสนันท์    อิ่มเขียว
4. เด็กหญิงสขิลา    พิมพ์สอน
5. เด็กหญิงสุพิชชา    สิทธิ
6. เด็กหญิงทัศนีย์​    งามบุญฤทธิ์
7. เด็กหญิงวิชญาดา    แสนสน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกัญญาณัฐ    ไผ่วุฒิ​พันธ์​
2. นางสาวสุพร    แซ่กือ
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิษฐา    กันตุ่ม
2. เด็กหญิงพัชราพร    ภูคลัง
3. เด็กหญิงวรดา    คำสุข
4. เด็กหญิงทักษพร    วรรณศรี
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ    เพชรมณี
6. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีพันธ์บุญ
7. เด็กหญิงปัญญารัตน์    คล้อยสวาท
8. เด็กหญิงมินตรา    เรืองสุรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิภากรณ์    แก้วขาว
2. นางสาวฐิตินันท์    แป้นทอง
3. นางอัจฉรา    พานทอง
4. นางสาวเกศกนก    ใจสุบรรณ
11 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัฒนี    อ่องยิ้ม
2. เด็กหญิงรุ่งระวี    สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุราลักษณ์    กันหา
4. เด็กหญิงอรุโณทัย    บริคุต
5. เด็กหญิงปิยาพัชร    บุญไหล
6. เด็กหญิงสุมิตตรา    พรมอ่อน
7. เด็กหญิงสุนิสา    จับสังข์
8. เด็กหญิงกนกรดา    จูสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจริยา    กรณีย์
2. นายจรูญ    ตาวงค์
3. นางสาวศุภรัตน์    แท่งทอง
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรภัทร    ภูริชยากร
2. เด็กหญิงปัญฑิตา    ใยมุง
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    จูสุข
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก้วกล่ำ
5. เด็กหญิงบุษบา    สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงกัลยกร    กิจเทิดเกียรติ
7. เด็กหญิงภิรัญญา    คงพันธ์
8. เด็กหญิงโยธิกา    มีสุวรรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวฐนธร    บุญประเทือง
2. นางรัศมี    ธรรมวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    โกสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัชณิชา    ดอกไม้
3. เด็กหญิงชลนิชา    เรืองชม
4. เด็กหญิงวิราสิณี    ช้างน้อย
5. เด็กหญิงนฤกร    ขุนทศ
6. เด็กหญิงพิมพ์สุภา    เหล็กทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    วงสระไทร
2. เด็กหญิงวรรณิษา    จิตรทรัพย์
3. เด็กหญิงมนัสวี    กันงาม
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า    สีคราม
5. เด็กหญิงสุกัญญา    อยู่หาด
6. เด็กหญิงพรสวรรค์    เจริญพร้อม
7. เด็กหญิงอรนิภา    เอี่ยมผ่อง
8. เด็กหญิงอนุธิดา    รักมี
9. เด็กหญิงสุชานุช    อัตพุฒ
10. เด็กหญิงทิฆัมพร    จันทร์ขาว
11. เด็กหญิงกิตติยากร    ชัยพัฒน์
12. เด็กหญิงวรเนตร    ฟักเงิน
1. นายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์    สีดำ
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญาภา    เอกวิไล
2. เด็กหญิงชุติมา    สุขอยู่
3. เด็กหญิงธมนันท์    ปานนุ่น
4. เด็กหญิงวริษา    เลาสูงเนิน
5. เด็กหญิงปนัดดา    เนื่องนัยนา
6. เด็กหญิงปนิตา    เนื่องนัยนา
7. เด็กหญิงวีระดา    พ่วงพันธ์
8. เด็กหญิงโสภิตนภา    มั่นกสิวิช
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลทิพย์    นารี
2. นางสาวธัญญาภรณ์    นาจำปา
3. นางสาวปิยาพัชร    มัณฑการ
4. นางสาวพัชรียา    ขยันกิจ
16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนา    เริงเดช
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    พุ่มพูล
3. เด็กหญิงณรินทร์พร    กุลบุญ
4. เด็กหญิงธนภรณ์    แสนไวยากรณ์
5. เด็กหญิงพรรัมภา    คำเดช
6. เด็กหญิงสุนัฐชา    นันทเวช
7. เด็กหญิงพิชญานิน    หลักหาญ
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์    แจ่มศรีสกุลวงษ์
9. เด็กหญิงกนกพร    เพ็ชรสุ่น
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางณัฐณิสา    กรโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................