งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนลพรรณ    บุญยิ่ง
2. นางสาวรุ่งนภา    วงค์ศิลป์
3. นางสาวกมลกาญจน์    ปัญญากาวิน
4. นางสาววิไลรัตน์    สัมพัดทอง
5. นางสาวปริญญา    สินสิงห์
6. นางสาวรักชนก    วิสุทธิศักดิ์
7. นางสาวกรกนก    พงค์แก้ว
8. นางสาวรัชญา    อยู่โสภิชา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภัทราภรณ์    แดงชาวนา
2. นายสมเกียรติ    ตะเภาทอง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนาฎอนงค์    กรีประดับ
2. นางสาวอรอุมา    จันทร์น้อย
3. นางสาวลลิตา    ภู่อ่ำ
4. นางสาวมนธิรา    สร้อยบรรดิษ
5. นางสาวหทัยรัตน์    นิมนต์
6. นางสาวกชพร    ชาติกุล
7. นางสาวอังคณา    สิงห์วี
8. นางสาววิมลรัตน์    แก้วจรูญ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจิราพร    ด่านเสถียร
2. นางสาวธัชกร    นิลสนธิ
3. นายพัฒน์ธนโชติ    ชัยศุภสกุล
4. นางสาวสนิตา    ศรีนราสกุล
3 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภควดี    แซ่เติ๋น
2. นางสาวอนุธิดา    ปานขลิบ
3. นางสาวกฤษณี    สิงห์เถื่อน
4. นางสาวนริศรา    คนใจบุญ
5. นางสาวปรางนุช    หมุนชม
6. นางสาวพิชญา    พันธ์กลั่น
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจุฑามาศ    พจน์ไพเราะ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิตรา    กุลจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ    ภู่สงค์
3. นางสาวมนัสกมล    ทองชื่น
4. นางสาวนรารักษ์    ฤทธิ์อ้น
5. นางสาวพรพิมล    ครุฑจันทร์
6. นางสาวสุภัสสรา    อินทร์ชู
7. นางสาวสุภัสสร    โพธิ์บุญมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวหทัยกนก    ขลิบปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรดา    พันวัน
2. นางสาวอาทิตติญา    สายบุตร์
3. นางสาวจุฑามาศ    เกษสำโรง
4. นางสาวพรพรรณ    เทพพิทักษ์
5. นางสาวธาริกา    พรหมพานิชย์
6. นางสาวพัชราภรณ์    สุพรรณภูวงศ์
7. เด็กหญิงชลดา    ชูศรีทอง
8. นางสาววิภาวี    บุญยรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกำไร    โสภาพ
2. นางสาวสุเมตตา    ลาดสลุง
3. นางอรนุช    ชาติพันจัน
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวฑิตฐิตา    แสงจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ    นันทเวช
3. นางสาววริษฐา    แสงไกร
4. นางสาวสุริสา    ทองศัย
5. นางสาวพัทธ์ธีรา    สิทธิกรรม
6. นางสาวเบญจรัตน์    วันจันทร์
7. นางสาวชลนิภา    ช้อยเชื้อดี
8. นางสาววิภาวี    ยอดหงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    ใจซื่อ
2. นางสาววาสนา    ขวัญมั่น
3. นางสาวณัฐกานต์    เครือครุฑ
4. นางสาวนันท์นภัส    สุทธิประภา
5. นางสาวจินตหรา    บุญปั้น
6. นางสาวณัฐฐา    ฉิมเฉิด
7. นางสาวรัฐธินี    เหล่ากสิการ
8. นางสาวอัมพวัน    สิงห์ลอ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกวีพัฒน์    ขุมโมกข์
2. นางสาวฉัตรวิมล    เข็มพันธ์
3. นายมรรคณา    คาระวะ
4. นางสุวิชาดา    เกตุหอม
8 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    พิมเพียร
2. นางสาวพลอยชมพู    ยิ้มละมัย
3. นางสาวจินตนาภรณ์    เลิศรสนันทการ
4. นางสาวอังคณา    กลิ่นขจร
5. นางสาวธัญรดา    อาชีวะ
6. นางสาวเสาวลักษณ์    กลัดปรี
7. นางสาวมัณฑนา    ทองน้อย
8. นางสาวอนุดาวัณย์    จันทะวงค์
9. นางสาวธนิดา    บุษดี
10. นางสาวนันธิชา    เพิ่มหิรัญ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนพมาศ    อาจอนงค์​
2. นางสาวสุพร    แซ่กือ
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกานดา    พลชำนาญ
2. นางสาวปรียาภรณ์    ทุมสิงห์
3. นางสาวจิราพร    บุญสิทธิ์
4. นางสาวพิมพ์ผกา    แสนเวียง
5. นางสาวณัฐนันท์    สนธิกุล
6. นางสาวณิชาภัทร    มูลจันทา
7. นางสาวสุนิตา    สุคำวัน
8. นางสาวชาลิสา    โวหาญ
9. นางสาวณภัทร    รัตนพันธ์
10. นางสาวนุชชิตา    ชุชัยสงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกฤษดา    แก้วพรม
2. นางสุนัดดา    แก้วมณี
3. นางอัจฉรา    พานทอง
4. นางสาวเกศกนก    ใจสุบรรณ
10 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรินทรา    พูลเกษ
2. นางสาวจิรวรรณ    ศรีหานนท์
3. นางสาวมินทรา    คงเพ็ชรศักดิ์
4. นางสาวอัญชิสา    แตงพรม
5. นางสาวอารีรักษ์    บำรุงศรี
6. นางสาวสุภานัน    ตุงกระโทก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์    สีดำ
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธยาน์    สุภาผล
2. นางสาวสุจิรา    แก้วมา
3. นางสาวอารีรัตน์    กันเกตุ
4. นางสาวฝนทิพย์    เขียวพุฒ
5. นางสาวณัฐธิดา    อินทรวิเศษ
6. นางสาวประภาสิริ    ประสาททอง
7. นางสาวบุญพา    ชัยชาญ
8. นางสาววรรณนิสา    น้อยสังวาลย์
9. นางสาววันวิสา    พึ่งนุสนธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลทิพย์    นารี
2. นางสาวธัญญาภรณ์    นาจำปา
3. นางสาวปิยาพัชร    มัณฑการ
4. นางสาวพัชรียา    ขยันกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................