งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    บุตรศรี
2. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์    ขำอ่อน
3. เด็กหญิงมณฑกานต์    แสงผดุง
4. เด็กหญิงพรนัชชา    จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงพริมา    นาคเอก
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ฟุ้งเฟื่อง
7. เด็กหญิงสุชาวดี    วลัยสุข
8. เด็กหญิงอุมากร    ดวงรัตน์
9. เด็กหญิงพรนภา    ศรีราจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐริณีย์    สืบโสดา
11. เด็กหญิงกรกมล    นามอาญา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกิตติพงษ์    ธงชัย
2. นางจิราพร    ด่านเสถียร
3. นางสาวธัชกร    นิลสนธิ
4. นายพัฒน์ธนโชติ    ชัยศุภสกุล
5. นางสาวสนิตา    ศรีนราสกุล
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยพัชร์    วจีสัจจะ
2. เด็กหญิงเพชรรตี    ปวุตตานนท์
3. เด็กหญิงรวิสุดา    เลิศลักษมีพันธ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    คุ้มชาติ
5. เด็กหญิงพิมพ์นารา    จิตรราช
6. เด็กหญิงนฏกร    พุคยาภรณ์
7. เด็กหญิงดาราวดี    พรมเวียง
8. เด็กหญิงดรุณรัตน์    ชูหมื่นไวย์
9. เด็กหญิงณิชรัตน์    ศรีอรุณพรรณรา
10. เด็กหญิงชลีรัตน์    สิสาริกร
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    ปั้นทอง
12. เด็กหญิงตฤณภรณ์    ทองภูสวรรค์
13. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    กันทวงศ์
14. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ห่านสุวรรณกูล
15. เด็กหญิงนริศา    สิทธิธูรณ์
16. เด็กหญิงพิชญวดี    บุญหนุน
1. นายธนพงศ์    หมีทอง
2. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
3. นายวัชรพงษ์    แก้ววัชระรังษี
4. นางสาวสุภัทรสินี    ทิพรังศรี
5. นางอมรมาต    แสงดอกไม้
3 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัฒนี    อ่องยิ้ม
2. เด็กหญิงรุ่งระวี    สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุราลักษณ์    กันหา
4. เด็กหญิงอรุโณทัย    บริคุต
5. เด็กหญิงปิยาพัชร    บุญไหล
6. เด็กหญิงสุมิตตรา    พรมอ่อน
7. เด็กหญิงสุนิสา    จับสังข์
8. เด็กหญิงกนกรดา    จูสิงห์
9. เด็กหญิงโชติกา    สิงหราช
10. เด็กหญิงเมธาพร    บรรพตสมบัติ
11. เด็กชายปริญญา    การะวิง
12. เด็กชายจตุพล    ไทยแท้
13. เด็กชายพัชรพล    เสาวมาลย์
14. เด็กชายอาคม    เพ็งรอด
15. เด็กชายธนากร    ยศสมบัติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจรูญ    ตาวงค์
2. นายรัฐเขต    รอดเมือง
3. นางราตรี    นุ่นประสิทธิ์
4. นางสาวรุ่งอรุณ    รักชาติ
5. นางสาวศุภรัตน์    แท่งทอง
4 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรนิภา    เอี่ยมผ่อง
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า    ศรีคราม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    วงสระไทร
4. เด็กหญิงพรสวรรค์    เจริญพร้อม
5. เด็กหญิงสุกัญญา    อยู่หาด
6. เด็กหญิงมนัสวี    กันงาม
7. เด็กหญิงกิตติยากร    ชัยพัฒน์
8. เด็กหญิงวรเนตร    ฟักเงิน
9. เด็กหญิงวรรณิษา    จิตรทรัพย์
10. เด็กหญิงอนุธิดา    รักมี
11. เด็กหญิงทิฆัมพร    จันทร์ขาว
12. เด็กหญิงสุชานุช    อัตพุฒ
13. เด็กหญิงสุธิมา    ปัตลา
14. เด็กหญิงสุภัสสรา    พุฒมาก
15. เด็กหญิงณิษา    สงเคราะห์
16. เด็กหญิงอัญชิสา    พรมทองคำ
1. นางสาวพยอม    เกิดมงคล
2. นายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด
3. นางสาวรุ่งทิวา    อ่ำอำไพ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์    สีดำ
5. นางสาวอัญชลี    ระดมแสง
5 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนฤพล    วงษ์อาสา
2. เด็กหญิงเปมิกา    สีสอน
3. เด็กหญิงกัลยกร    รอดแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    คงสะอาด
5. เด็กหญิงกรรณิกา    สุทธิ์ประภา
6. เด็กหญิงวรกานต์    สุทโท
7. เด็กหญิงฉันทิศา    พันธุ์จันทร์
8. เด็กหญิงอนุธิดา    พ่วงมณี
9. เด็กหญิงสุณัฐชา    รอดฤทธิ์
10. เด็กหญิงปิยธิดา    ฐิติญาธนัง
11. เด็กหญิงวิภาพร    วงธัญการ
12. เด็กหญิงลักษณา    แสงจันทร์
13. เด็กหญิงอิศรา    ไชยลาภ
14. เด็กหญิงจันทิมา    นนทมิตร
15. เด็กหญิงศิรินภา    ยาทิพย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวฉัตรนภา    สีสดเขียว
2. นางปิยะมาศ    วงศ์อุไร
3. นางมัณทนา    ชนาวิรัตน์
4. นางสาวศุริตา    เสนาขันธ์
5. นางสมพิศ    จันทร์ลอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................