งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนาฏอนงค์    กรีประดับ
2. นางสาวอรอุมา    จันทร์น้อย
3. นางสาวลลิตา    ภู่อ่ำ
4. นางสาวมนธิรา    สร้อยบรรดิษ
5. นางสาวหทัยรัตน์    นิมนต์
6. นางสาวกชพร    ชาติกุล
7. นางสาวอังคณา    สิงห์วี
8. นางสาววิมลรัตน์    แก้วจรูญ
9. นายชัยชนะ    พรประสงค์
10. นายพันธุ์กร    พรมสุภา
11. นายประเสริฐศักดิ์    วัฒนรุ่ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจิราพร    ด่านเสถียร
2. นางสาวธัชกร    นิลสนธิ
3. นางสาวสนิตา    ศรีนราสกุล
4. นางสุพรรณี    แก้วจันทร์
5. นายเชาวลิต    ไทยสุชาติ
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภัส    ติณะมาศ
2. นางสาวจิรัชญา    จันทราภิรมย์
3. นางสาวทองบงกช    เปลื่องชนะ
4. นางสาวธนธรณ์    ปลาทอง
5. นางสาวพัทธนันท์    เกตุสาคร
6. นางสาวธนาภรณ์    วิทยา
7. นางสาวพัชร์สิตา    วัชรพงศ์ภักดี
8. นางสาวพิชญาภัค    ขนกสิกรรม
9. นายภูผา    คำภาพัท
10. นายเจษฏากร    บุญสูง
11. นางสาวณิชนันทน์    วิวัฒนไพศาล
12. นายปุณณพัฒน์    สืบวงศ์ลี
13. นางสาวประภัสสร    สกุณา
14. นายนายรัชพล    ดั่นคุ้ม
15. นางสาวมัทวัน    อุ่นทิวากร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางวรพรรณ    ศรีเจริญวนะกิจ
2. นายสุพจน์    อนุตรพงศ์
3. นางสาวสุภัทรสินี    ทิพรังศรี
4. นางอมรมาต    แสงดอกไม้
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรวี    ปั้นนาค
2. นางสาวธนพร    วงษ์เมฆ
3. นายนนตนันต์    จันทร์อินทร์
4. นางสาวตรีรัตน์    พงษ์หนองโน
5. นายกัญกวี    มีสวัสดิ์
6. นายรัชธีร์    ปรางค์สมบัติ
7. นายศุภกฤต    สังคำ
8. นางสาวนันทิชา    ที่ระลึก
9. นางสาวอัจจิมา    พรรุ่งเจริญกุล
10. นางสาวสุธีรา    กล่อมแก้ว
11. นางสาวจณิสตา    บุบผาชาติ
12. นางสาวอธิษฐาน    จันทร์สว่างอรุณ
13. นางสาวสุชานันท์    ฤทธิ์มหันต์
14. นางสาวสยามนต์    จิตชัยเจริญกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกนกวรรณ    ช้างวิจิตร
2. นางสาวประนอม    เสือหลักร้อย
3. นางวิภา    เดชด่าน
4. นางเกษมศรี    นิติธรรม
5. นางเมสสิยาห์    จันทร์สว่างอรุณ
4 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาววิภาดา    แจ้งสว่าง
2. นางสาวมินทรา    คงเพ็ชรศักดิ์
3. นางสาวอรปรียา    โพธิ์พันธ์
4. นางสาวศิริมงคล    จิตรทรัพย์
5. นางสาวโชติกา    เนตรทอง
6. นางสาวพัชราภรณ์    เหนือเกตุ
7. นางสาวศิรินทรา    พูลเกษ
8. นางสาวนิญาดา    ถนอมเงิน
9. นางสาวหยาดพิรุณ    ศรีประเสริฐ
10. นางสาวจิรวรรณ    ศรีหานนท์
11. นางสาวเพ็ชรพลอย    จิตรทรัพย์
12. นางสาวสุภัสสร    หอมสมบัติ
13. นางสาวกุลนิษฐ์    แก้วปรีชา
14. นางสาวศศิกานต์    คำเสมอ
15. นางสาวอรปรียา    ปัตลา
16. นางสาวสุภาภรณ์    เรืองคำ
1. นางสาวทิพยาภัสสร์    อัครวงษ์
2. นายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด
3. นางสาวรุ่งทิวา    อ่ำอำไพ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์    สีดำ
5. นางสาวอัญชลี    ระดมแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................