งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายสลัณกร    หุ่นโพธิ์
2. นางสาวนวรัตน์    อุ่นเกิด
3. นางสาวณัฐพร    ศรีสมพงษ์
1. นายกษมา    ดิษฐเจริญ
2. นางสาวณรรฐวรรณ    วสยางกูร
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิตา    จีนนะ
2. นายกรกฏ    นิลยี้เรือ
3. นางสาวกนกวรรณ    มูลจนบาตร์
1. นายพีระเดช    จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายวิทยา    ทับคลอง
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเนติพงษ์    สิทธิวงษา
2. นายธัชพล    สิทธิ
3. นายธนทฤษ์    ศรรุ่ง
1. นายณพลพงศ์    ด้วงกลัด
2. นายอิสระ    วีระน้อย
4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    กวีกรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา    คำอยู่
3. นางสาวธัชบา    กำแพงเพชร
1. นายศิรศักดิ์    ชูสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกรัตน์    โอปัน
5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายเจษฏา    เมณกูล
2. นายวัชระ    อินสระ
3. นายณัฐพล    ตึกสูงเนิน
1. นางสาวนันทวัน    จันทสุริโย
2. นายสันติ์    แสนสุข
6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธีรโชติ    แช่มกลั่น
2. นายวัชรพงษ์    เหลืองวิเศษ
3. นางสาวลักษณา    ก้อนจันทร์เทศ
1. นายสุเมธี    จำลองกุล
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวแก้มเกศ    ศรีพัฒน์
2. นางสาวพิชามญชุ์    สิงห์เรือง
3. นางสาวอารยา    ทรัพย์เที่ยง
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง    พรมเยี่ยม
2. นางวิไลวรรณ    ยามสุข
8 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจวรรณ    บุญอุ่นใจ
2. นางสาวรวงข้าว    คำจันทร์
3. นางสาวรจนา    เหมือนนึก
1. นางสาวสุธาวรรณ    สุขพัฒน์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................