งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2562   15 ก.ย. 2562   17 ก.ย. 2562   18 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 18 ก.ย. 2562 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 18 ก.ย. 2562 09.00-10.30
3 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 18 ก.ย. 2562 09.00-10.30
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 18 ก.ย. 2562 09.00-10.30
5 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232 18 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 18 ก.ย. 2562 09.00-10.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 18 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ห้อง คลังความรู้ 18 ก.ย. 2562 09.00-16.30
3 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 5 บริเวณลานใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 5 บริเวณลานใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมดอกแก้ว 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 5 บริเวณลานใต้ถุน 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 5 และสนามฟุตบอลโรงเรียนเพชรพิทยาคม 17 ก.ย. 2562
18 ก.ย. 2562
08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเพชร 18 ก.ย. 2562 08.30-12.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดม 18 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดม 18 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดม 18 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดม 18 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
5 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
7 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
9 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
10 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
11 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป
12 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมโรงอาหาร 18 ก.ย. 2562 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 08.30-09.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 13.30-14.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 09.30-10.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 14.30-15.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 10.30-11.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 15.30-16.30
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 11.30-12.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 16.30-17.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562 12.30-13.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้องโสดฯ4 18 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 18 ก.ย. 2562 09.00-10.00
2 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 18 ก.ย. 2562 10.00-12.00
3 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 18 ก.ย. 2562 09.00-10.00
4 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 18 ก.ย. 2562 10.00-11.00
5 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ระบบดูแลฯ 18 ก.ย. 2562 10.00-11.00
6 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-ECC 18 ก.ย. 2562 09.00-10.00
7 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 18 ก.ย. 2562 11.00-12.00
8 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 18 ก.ย. 2562 10.00-12.00
9 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 18 ก.ย. 2562 13.00-14.00
10 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 18 ก.ย. 2562 9.00-12.00
11 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 18 ก.ย. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 18 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 18 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
4 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 4 18 ก.ย. 2562 09.00-14.00
5 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 4 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2562 09.00-14.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2562 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น 1 ห้อง ห้องอุตสาหกรรมศิลป์ 18 ก.ย. 2562 09.00-13.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วิทยานุกูลนารีโดม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วิทยานุกูลนารีโดม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 6 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วิทยานุกูลนารีโดม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมใหญ่โรงยิมเนเซียม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมใหญ่โรงยิมเนเซียม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี หอประชุมใหญ่โรงยิมเนเซียม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วิทยานุกูลนารีโดม 18 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]