เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผู้อำนวยการ สพม.๓๗ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม. ๔๐ ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผู้อำนวยการ สพม.๓๗ รักษาการในผู้อำนวยการ สพม. ๔๐ ประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รอง ผอ. คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ พช. คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวนันท์นภัส บุญยอด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
22 ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสุวรรณ์ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 ดร.ธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางกชพร ควรประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์มารีอาชนแดน คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 พระศรีพัชโรดม ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายศุภชัย รัววิชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางสาวนัคมน สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายบวร บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางรติพร สุโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางนงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
46 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
47 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
48 นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
49 นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
50 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
51 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
52 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
53 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
54 นายประทวน จอมใจ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
55 นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
56 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
57 นางถนอม สีนาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
58 นายวินัย จงใจมั่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
59 นายรัชภูมิ น้อยคนดี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
60 นางสาวชลิดา ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
61 นายมงคล อ่อนศรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
62 นางสายทอง ปัญญาพวก ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
63 นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
64 นางถาวร เทียนสีม่วง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
65 นางสุภาพร ทองโทน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
66 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
67 นางสาวภัทสร ขวัญเขียน ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
68 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
69 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
70 นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
71 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
72 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
73 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
74 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
75 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
76 นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
77 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
78 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
79 นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
80 นายกำธร ชาติอุดม ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
81 นางเฉลิมพร พรหมมา ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
82 นางขนิษฐา วรรณา ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
83 นายฑิฆัมพร อ่อนลออ ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
84 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
85 นางประภาพร นาคสุกล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
86 นางพัชรินทร์ โลหะบาล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
87 นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
88 นางบุษบา กวางแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
89 นายปัญญา นนท์ดารา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
90 นางปิยานันท์ ปิ่นสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
91 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
92 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
93 นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
94 นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
95 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
96 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
97 นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
98 นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
99 นางนาตยา รัศมี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
100 นางพิศมัย ปรางศรี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
101 นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
102 นางประภาพร นาคสกุล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
103 นางสาวรจนา บุญราชแขวง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
104 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
105 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
106 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
107 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
108 นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
109 นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
110 นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
111 นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
112 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
113 นางกฤตติกา จันดาหงษ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
114 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
115 นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
116 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
117 นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
118 นางสาวมัลลิกา กันหา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
119 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
120 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
121 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
122 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
123 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยนุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
124 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
125 นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
126 นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
127 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
128 นางวรรณนิภา บุญเรือน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
129 นายวันดี กุมภาพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
130 นางสาวอภิญญา มุขสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
131 นางนาจรี รามศิริ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
132 นางสาวสุมลรัตน์ ต่ายตะเวน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
133 นางสาวรจนา บุญราชแขวง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
134 นางสุพรณ์ นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
135 นางสาวศศิกานต์ ปิ่นสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
136 นางสาวณภัทรกาญจน์ ก่อกำลัง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
137 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
138 นายพัทธพล ทองเกิด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
139 นางสาววริชา ประทีปวัชรวงศ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
140 นายกฤษดา รางวันนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
141 นายธนากร จันคะณา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
142 นายเกียรติศักดิ์ ทองติด เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
143 นายคามิน เมืองทอง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
144 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
145 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
146 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
147 นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
148 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
149 นายนิรันดร์ รามศิริ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
150 นางพัชรินทร์ โลหะบาล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
151 นายกำธร ชาติอุดม ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
152 นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
153 นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
154 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
155 นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
156 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
157 นางสายทอง ปัญญาพวก ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
158 นางเรียมศิริ สำเภา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
159 นางจรรยา วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
160 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
161 นางลักขณา แก้วเพิ่ม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
162 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
163 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
164 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
165 นางถนอม สีนาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
166 นายสุทธิพงษ์ เทียนสีม่วง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
167 นายจักรพงษ์ สีพาแก้ว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
168 นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
169 นางสาวรังสิมา อินทะนินท์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
170 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
171 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
172 นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
173 นางธันยธร คำมา ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
174 นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
175 นางสาวกมลวรรณ ปัดไธสง ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
176 นางสาวปวันรัตน์ ตระหนี่ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
177 นางสาวณธิดา ภาชะนัยกุลพัทธ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
178 นางสาวนิตญา คงศรี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์  
179 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
180 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
181 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
182 นายชัยวัฒน์ ม่วงดี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
183 นางสุกัญญา สุมาลี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
184 นางสาวมยุรี เหลื่อมศร ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
185 นายครรชิต พรคุณารักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
186 นางอรุณี ตั้งรัศมี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
187 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
188 นายวินัย จงใจมั่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศศิลป์  
189 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
190 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
191 นายธีรพงษ์ มั่นศรี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
192 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
193 นางกรรณิการ์ มีสิงห์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
194 นางสาวกิตติยา สะอาดใจ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
195 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
196 นายณัฐพล สวนแก้ว ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
197 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
198 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
199 นางปฤษณา สงนุ้ย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
200 นางพนิดา บุญยะวัตร ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
201 นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
202 นายปฐมพงษ์ รินศรี ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
203 นางขนิษฐา วรรณา ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
204 นางบุษบา กวางแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
205 นางประทิน กสินมนุษย์ ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
206 นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
207 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
208 นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
209 นางชฎารัตน์ คำวิเศษ ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
210 นางอมรรัตน์ วรรณา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
211 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
212 นายฑิฆัมพร อ่อนละออ ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
213 นายวิมล จิตหมั่น ครูโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
214 นางบุษบา กวางแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
215 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
216 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
217 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
218 นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
219 นางสาวธนาวรรณ รันตเนนย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
220 นางสาวกนกลักษมณ์ คำคูณ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
221 นางเฉลิมพร พรหมมา ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
222 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
223 นางสาววริชา ประทีปวัชรวงศ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
224 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
225 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
226 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
227 นายมงคล อ่อนศรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
228 นายทักษิณ ผลประเสริฐ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
229 นางสาวจิราวรรณ แสนทน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
230 นางสุภาพร ทองโทน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
231 นางสาวปัทมา เพ็งไพบูลย์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
232 นางสาวอังคณา สำเภาทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
233 นางถาวร เทียนสีม่วง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
234 นายเอกลักษณ์ หาพุทธา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
235 นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
236 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
237 นายรัชภูมิ น้อยคนดี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
238 นางสาวกมลวรรณ ปัดไธสง ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
239 นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
240 นางสาวนภาพร กองสาร ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
241 นางสาววจนา วิเชียรศรี ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
242 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
243 นางพัชรี ประภาศิริ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
244 นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
245 นางอรรีย์ พันธ์ประยูร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
246 นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
247 นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม ครูโรงเรียนวิทยานุกลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
248 นางประนอม บัวแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  

ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]