สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิทยานุกูลนารี 130 4 3 0 137
2 เพชรพิทยาคม 81 11 3 2 95
3 ดงขุยวิทยาคม 72 14 6 4 92
4 เสรีศึกษา 65 20 9 6 94
5 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 63 19 2 3 84
6 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 45 8 11 10 64
7 ชนแดนวิทยาคม 35 13 7 3 55
8 วังโป่งศึกษา 33 7 10 4 50
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 29 10 11 7 50
10 เนินพิทยาคม 29 8 5 7 42
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 28 8 8 5 44
12 วังโป่งพิทยาคม 27 7 11 2 45
13 เพชรบูรณ์วิทยา 23 10 8 5 41
14 พัชรพิทยาคม 14 3 6 2 23
15 เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 13 0 4 4 17
16 เซนต์นีโอศรีชนแดน 7 2 2 1 11
17 วัชรชัย 6 10 6 8 22
18 สำราญราษฎร์วิทยา 4 1 0 2 5
19 ปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 3 4 4 2 11
20 กิตติพิทยา 0 1 3 2 4
รวม 707 160 119 79 986