สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วิทยานุกูลนารี 55 34 23 112 130 4 3 0 137
2 เพชรพิทยาคม 38 16 20 74 81 11 3 2 95
3 ดงขุยวิทยาคม 20 20 15 55 72 14 6 4 92
4 เสรีศึกษา 14 16 17 47 65 20 9 6 94
5 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 10 5 28 45 8 11 10 64
6 ชนแดนวิทยาคม 11 6 7 24 35 13 7 3 55
7 วังโป่งศึกษา 7 6 11 24 33 7 10 4 50
8 พัชรพิทยาคม 6 3 0 9 14 3 6 2 23
9 เทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 6 2 0 8 13 0 4 4 17
10 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 5 20 18 43 63 19 2 3 84
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 5 4 2 11 28 8 8 5 44
12 วังโป่งพิทยาคม 4 4 6 14 27 7 11 2 45
13 เพชรบูรณ์วิทยา 3 2 1 6 23 10 8 5 41
14 เนินพิทยาคม 2 5 5 12 29 8 5 7 42
15 สำราญราษฎร์วิทยา 2 0 0 2 4 1 0 2 5
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1 4 4 9 29 10 11 7 50
17 วัชรชัย 1 0 0 1 6 10 6 8 22
18 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 3 3 7 2 2 1 11
19 ปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 0 0 1 1 3 4 4 2 11
20 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 1 3 2 4
รวม 193 152 138 483 707 160 119 79 986