งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์    สิงหนาท
2. เด็กชายเจษฎา    คำดี
3. เด็กชายฐานนันท์    เหมือนสิงห์
4. เด็กชายปิยังกูร    ไตรทิพย์
5. เด็กชายรุ่งระวิน    เพชระบูรณิน
6. เด็กหญิงวิยะดา    เมืองเดช
7. เด็กหญิงปกฉัตร    มากทอง
8. เด็กหญิงณัฐชยา    ช่วยปุ่น
9. เด็กหญิงกรองกาญจน์    ทุโน
10. เด็กหญิงวรัฏฐา    สุวรรณวารี
1. นางสาวกมลรัตน์    ไชยเสน
2. นายธนาธิป    นกผึ้งกิน
3. นายพิทักษ์    แพทย์ไชโย
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกวินท์    ขวัญจอม
2. เด็กชายเจนณรงค์    บำรุงลาน
3. เด็กชายธนวัฒน์    รักก้อน
4. เด็กชายนพคุณ    ทิพวันต์
5. เด็กชายรณกร    สินจุ้ย
6. เด็กหญิงชนาภา    กองสี
7. เด็กหญิงวริศรา    สุดศักดา
8. เด็กหญิงภาวินี    มีชัยโย
9. เด็กหญิงนพวรรณ    ขลิบเงิน
10. เด็กหญิงเพชรลดา    นาคแก้ว
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ริมวรลักษณ์
2. เด็กหญิงชฎาพร    ภูกงทอง
3. เด็กหญิงชฎาพัชร    ภูกงทอง
4. เด็กหญิงปทิตตา    ศรีวงศ์ษา
5. เด็กหญิงณัฐรมย์    คงดี
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์    คำปั้น
7. เด็กชายธีรภัทริ์    สิงห์จีน
8. เด็กชายสุวพิชญ์    นาครังษี
9. เด็กชายสิปปกร    โวหารลึก
10. เด็กชายเกริกชัย    บัวคง
1. นางสาววิรัตน์    ศรีธระชิยานนท์
2. นางศรุตา    อุ่นทุไร
3. นางหญิงนภา    เมฆพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................