งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา    ดีพูล
2. เด็กหญิงจริยา    ภิรมศรี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    แอบสมตัว
4. เด็กหญิงกชกร    คงยนตร์
5. เด็กหญิงชนัญญา    แตงอ่อน
6. เด็กหญิงศิรภัสสร    นาคอินทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชนม์กานต์    อิ่มทรัพย์
2. นายสลัก    สุขไพโรจน์
3. นางอัญชลี    คงเมือง
4. นางสาวอาริยา    ภิรมศรี
2 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล    ชะนพาล
2. เด็กหญิงศิริกันยา    ทองหล่อ
3. เด็กหญิงชุติมา    นามษร
4. เด็กหญิงอภิชญา    ขำสว่าง
5. เด็กหญิงธมนธรรณ    ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงอภิสรา    ด่านทองหลวง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางธันยธร    คำมา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์    รักก้อน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ฉัตรเงิน
3. เด็กหญิงสุทธิดา    วังคิรี
4. เด็กหญิงภาวินี    มีชัยโย
5. เด็กหญิงจิราพร    สุนทรชัย
6. เด็กหญิงศุภาดา    นนทโคตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
3. นางสาวสุภาวดี    ประสิทธิพร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................