งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวจันทราทิพย์    พันธ์สมโรง
2. นางสาวสุชาดา    เสนารักษ์
3. นางสาวสุกานดา    สุทธิศรี
4. นางสาวฟ้าประธาน    ท่อนทองแดง
5. นางสาวกรกช    มณีเพ็ชร
6. นางสาวทิพวัลย์    เปล่งกล่ำ
7. นางสาวสุภาวิณี    สำเพียร
8. นางสาวสุดารัตน์    เรืองเชื้อเหมือน
9. นางสาวมุกรินทร์    วงษ์บุตรดี
10. นางสาวศศิธร    ศรียี่ฟุ้ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชนม์กานต์    อิ่มทรัพย์
2. นางสาวพรทิพย์    เพชรบูรณ์
3. นายสลัก    สุขไพโรจน์
4. นางสาวอาริยา    ภิรมศรี
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกัณทิมา    อ่อนชื่น
2. นางสาวกัญญาณัฐ    เฮ้าปั้ง
3. นางสาวอชิรญา    คงเนียม
4. นางสาวศรัณยา    พรมคำ
5. นายตฤณ    จงทัน
6. นายอดิศร    ศรีขน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
3. นางสุพรณ์    นวลเชย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................