งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์    คงทรง
2. เด็กหญิงอัญดา    เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงนาราภัทร    อินทโลหิต
5. เด็กหญิงณฐภัทร    อินทโลหิต
6. เด็กหญิงคุณัญญา    โตเฟื่อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกรณิการ์    มีสิงห์
2. นางสาวณัฐชยา    นาควิสุทธิ์
3. นางสาวนิตญา    คงศรี
4. นางสาวมยุรี    เหลี่ยมศร
2 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงนภาวรรณ    เพ็ญศรี
3. เด็กหญิงสิริมา    แสงทอง
4. เด็กหญิงกมลลักษณ์    มากน้อย
5. เด็กหญิงนันทพร    ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงฐิติพร    เปลี่ยนวงษ์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เพิ่มสวัสดิ์
8. เด็กหญิงกมลรัตน์    ปิ่นสมบูรณ์
9. เด็กหญิงพรทิวา    มากน้อย
10. เด็กหญิงชมพูนิกข์    สมบูรณ์
11. เด็กหญิงทิพวรรณ    พันธุระศรี
12. เด็กหญิงศิรภัสสร    นาคอินทร์
1. นางชนม์กานต์    อิ่มทรัพย์
2. นางสาวนภาพร    จันทร์บุตร
3. นางสาวปาณิสรา    กระจายโภชน์
4. นางสาวอาริยา    ภิรมศรี
3 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอภิสรา    ด่านทองหลาง
2. เด็กหญิงธมนธรรณ    ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา    นามษร
4. เด็กหญิงศิริกันยา    ทองหล่อ
5. เด็กหญิงศิริวิมล    ชะนพาล
6. เด็กหญิงอภิชญา    ขำสว่าง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางธันยธร    คำมา
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    จีนคง
2. เด็กหญิงศุภาดา    นนทโคตร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โสดาพรม
4. เด็กหญิงจิราพร    สุนทรชัย
5. เด็กหญิงพิชชากร    นามา
6. เด็กหญิงสุทธิดา    วังคิรี
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    ฉัตรเงิน
8. เด็กหญิงยศวดี    สุขแจ่ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
3. นางสาวสุภาวดี    ประสิทธิพร
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชณิตา    สุขวิเศษ
2. เด็กหญิงวรวรรณ    เรียนวิชา
3. เด็กหญิงสุธารัตน์    จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    คำพุ่ม
5. เด็กหญิงพัชรพร    อินสิงที
6. เด็กหญิงปิยภรณ์    แก้วอารีลักษณ์
7. เด็กหญิงฟ้าใส    พิมพ์เสนา
8. เด็กหญิงศิริพร    แก้วลี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกมลวรรณ    ปัดไธสง
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริพร    แซ่หลอ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    โรจน์สันติภาพ
3. เด็กหญิงปัน    แซ่สง
4. เด็กหญิงมารศรี    วงศ์วิริยชาติ
5. เด็กหญิงสุริษา    วงศ์วิริยชาติ
6. นางสาวลลิดา    แซ่หว่า
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    โรจนนิตย์
8. เด็กหญิงมาลีวัลย์    แซ่หลอ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภูสุดา    บุญธรรม
2. นางสาวสนธยา    มณีรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................