งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวเกสร    หิรัญรัตน์
2. นางสาวธิดารัตน์    เหลี่ยมศร
3. นางสาวเพชรรัตน์    ถาพันธุ์
4. นางสาวยลดา    สิทธิโภชน์
5. นางสาวกัญญาณัฐ    คำเย็น
6. นางสาวมุขมณี    ประเสริฐดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐชยา    นาควิสุทธิ์
2. นางสาวนิตญา    คงศรี
3. นางสาวมยุรี    เหลี่ยมศร
4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    แก้วกิติ
2 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวจันทราทิพย์    พันธ์สมโรง
2. นางสาวสุชาดา    เสนารักษ์
3. นางสาวสุกานดา    สุทธิศรี
4. นางสาวฟ้าประทาน    ท่อนทองแดง
5. นางสาวทิพวัลย์    เปล่งกล่ำ
6. นางสาวสุภาวิณี    สำเพียร
7. นางสาวกรกช    มณีเพ็ชร
8. นางสาวกรกช    มณีเพ็ชร
9. นางสาวสุดารัตน์    เรืองเชื้อเหมือน
10. นางสาวมุกรินทร์    วงษ์บุตรดี
11. นางสาวศศิธร    ศรียี่ฟุ้ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชนม์กานต์    อิ่มทรัพย์
2. นางสาวปาณิสรา    กระจายโภชน์
3. นางสาวพรทิพย์    เพชรบูรณ์
4. นางสาวอาริยา    ภิรมศรี
3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เฮ้าปั้ง
2. นางสาวกัณทิมา    อ่อนชื่น
3. นางสาวอชิรญา    คงเนียม
4. นางสาวศรัณยา    พรมคำ
5. นางสาวสิริรัตน์    ริกากรณ์
6. นางสาวพรวิภา    อุดม
7. นางสาวชลดา    ฐิตะสาร
8. นางสาวปิยดา    ธนะวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
3. นางสุภรณ์    นวลเชย
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอัญชลี    แซ่หว้า
2. นางสาวธาวินี    แซ่หลอ
3. นางสาวชนาพร    ลีลาพัฒนกิจ
4. นางสาววราวรรณ    แซ่ว้า
5. นางสาวนันท์นพินท์    ศักดิ์เจริญชัยกุล
6. นางสาวรัตนาพร    การุญบริรักษ์
7. นางสาวชลดา    อุดมรัตน์
8. นางสาวภัทรธิดา    พงษ์แก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภูสุดา    บุญธรรม
2. นางสุรางค์    ธนาฟู
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................