สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญญภา  ชัชวาลานนท์
 
1. นางสาวพุฒิระพี  เรือนทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ
 
1. นางอมรรัตน์  สิทธิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวนันท์  ดีทุ่ง
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
2. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรจิราภัสร์  แซ่เหลี่ยง
 
1. นายณัฏฐพล  จักทอน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนย์  บัวมา
 
1. นายสันติ  สังข์ทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
2. เด็กหญิงสุรัมภา   ขานพรหม
3. เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล
 
1. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ร้อยเซียงจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ
2. เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย
3. เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง
 
1. นายณพิชญา  ตาสาาย
2. นายนิรันดร์  รามศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรชนก  ยิ้มศิริวัฒนะ
2. นางสาวดรุณี  เด็ดแก้ว
3. นางสาวเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางสาวสการะ  ธรรมมัง
2. นายวันชัย  อินทรผล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภสร  คำพิฑูรย์
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนารากร  วรกุล
 
1. นางสาวสถาปนา  บุญมาก
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญสวน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม
3. นายพิชานนท์  ธูปหอม
 
1. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
2. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริยากร  จันทร์ไทสกุล
2. นายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล
3. นายเสกสรร  จันทร์แซ
 
1. นางสาววรรณี  วรรณพักตร์
2. นางสาวรสนภา  ราสุ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร
2. เด็กหญิงธนัชญา  นงพา
3. เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สวัสดิ์รักษ์
2. นางสาววจี  จันทร์หอม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกมล  โพธิบัติ
2. นางสาววาสนา  ยอดเกตุ
3. นางสาววีรยา  เคารพ
 
1. นางตุลาพร  กิ่งไทร
2. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
2. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกลินทร์  สวานซิเกอร์
2. นางสาวทักษพร  ขวัญวงค์
3. นางสาวอารียา  สงวน
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชัยรัตนศักดิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
2. เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย
2. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร
2. นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
3. นายธนภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
2. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง
2. เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางกชกร  ซอนจำปา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาพัฒน์  พจนพันธุ์
2. นางสาวฐิติกมล  วัชราชารชน
3. นางสาวพิชญ์ชาดา  จงเจริญโภคา
4. นางสาวพิมพกานต์  น้อยมหาพรหม
5. นางสาวอารัญญา  แสงทอง
 
1. นายเชน  โพธิ์ศรี
2. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แก้วพวง
2. นางสาวถึงฝัน  ศรีจำเริญ
3. นางสาวภูษณิตา  ศรีสอาด
4. นางสาวอภิชา  กะกุลพิมพ์
5. นางสาวอมรรัตน์  ขวัญสิน
 
1. นางเรียมศิริ  สำเภา
2. นางวนาพร  ศรีจันทร์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ธร  กองแกน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว
3. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี
4. เด็กชายบัลลังก์ทอง  พรมมาท้าว
5. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา
2. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปลายฟ้า  โนนสุวรรณ
2. นายภัทรพล  สีหะวงศ์
 
1. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
2. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ
2. นายคณิศร  จันทร์จิตร
3. นายณัฐพล  เรื่อศรีจันทร์
4. นายตฤณโชติ  แก้วก้อ
5. นางสาวนิรชา  พันผง
6. นายปริพัฒน์  แสงณรงค์
7. เด็กหญิงพัชรีพร  คำจำนงค์
8. เด็กหญิงลลิตวดี  ถารนะ
9. เด็กหญิงเพราพิลาศ  ครองตะเคียน
10. นายไชยนิวัตร  พงศ์กาญจนโกมล
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
3. นายสุวัฒน์  แก้วใจปลา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ
3. เด็กชายนิติพล  แสงจำปา
4. เด็กชายบวรวิทย์  หาญรักษ์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจบาน
6. เด็กชายวีรยุทธ  นาทองคำ
7. เด็กชายวุฒิชัย  ทาทอง
8. เด็กชายศิริชัย  ขวัญเจริญ
9. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  แก้วภิรมย์
10. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ต้นธราพรฤกษ์
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
3. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. นางสาวธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายสุรชัย  พันธุ์นายม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐนันท์  รังสิกรรพุม
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิณณวัตร   เจริญศิลป์
2. นายชุติพงษ์   นาคสกุล
3. นางสาวพลอยชมพู   ภาระวงค์
4. นายพุฒิกานต์   พิทักษ์วินัย
5. นายภัทรพล   สงสี
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
2. นายนาวี  บุญทัน
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  ยิวคิม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ
2. เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์
3. เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
4. นางสาวณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ
5. นายธนพล  กัลยา
6. เด็กชายปองคุณ  จันทา
7. เด็กหญิงปุญญิศา  ยางชัยภูมิ
8. เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์
9. เด็กหญิงลานนา   จันทร์อินทร์
10. เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล
11. เด็กหญิงศศิธร  พรหมมา
12. เด็กชายสิรภพ  แก้วชูแสง
13. นายอิทธิพล  ประสมกล้า
 
1. นายนาวี  บุญทัน
2. นายภานุพงศ์  เพ็งเรือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศ์ภีระ  นุชเนื่อง
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุกิตติ์  สีทา
2. นางสาวณัฐชญา  คงเจริญ
3. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
4. นายนนทพัทธ์  บูรณทอง
5. นางสาวปรียาภรณ์  ห่อทอง
6. นายรภัสสิทธิ์  อยู่พืช
7. นายราชภูมิ  รัตนภักดี
8. นางสาวสาวิตตรี  หุมแพง
9. นายอนุชา  นิลเหล็กเพชร
10. นางสาวอภิศญาภรณ์  บัวบาน
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลืดา  ศุภสาร
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  ยิวคิม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานันต์  อาสมาน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  เพชระบูรณิน
 
1. MissHazel May  Ancao Ritardo
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัญชนา  มาจาก
 
1. นางสาวจินตนา  ชัยมี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  โลหะเวช
2. นางสาวนิภาพรรณ  สังข์ประไพ
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
2. นางอภิรดี  เข็มเหล็ก
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา
2. เด็กหญิงปราณปรียา   คำภูมิ
3. เด็กหญิงฟารีดา  กลมกลิ้ง
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นางสมปอง  บัวกองท้าว
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
2. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
3. นางสาวพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
2. นางสกุล  วันเย็น
 
รวม 126 68