งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวณิชา    อินแนน
2. นางสาวกมลพรรณ    ทิพโสต
3. นายภานุพงษ์    จันจอม
4. นายพงศกร    ทองโพธิ์
5. นายศุภฤกษ    รูปคำ
6. นางสาวกนกพร    ยาพรม
7. นางสาวธัญลักษณ์    สุวรรณรัตน์
8. นางสาวณิขารีย์    ภู่ประเสริฐ
9. นายตะวัน    แสงสว่าง
10. นายธนดล    ตุลสุข
1. นายวุฒิชัย    ลาจันนนท์
2. นายไชยวัฒน์    บูรณ์ทอง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายเวทิศ    ไวยะวัน
2. นายศุภชัย    อิ่มคำ
3. นายยิ่งศักดิ์    แซ่วื่อ
4. นางสาวศศิวิมล    สระอุทน
5. นายกิตติธร    กิ่งมิ่งแฮ
6. นายเชษฐา    แสนเผือก
7. นางสาวนิราพร    ศรีรัตน์
8. นางสาวเดือนเพ็ญ    จันทร์ดี
9. นางสาววริศรา    พรหมพ้วย
10. นางสาวรจนา    ชุมสาย
1. นางสาวนิตยา    ทองมาก
2. นางสาวศิรินันท์    บุญมา
3. นางสาวแสงเดือน    แดงด้วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................