งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    นาโควงค์
2. เด็กหญิงปรียานาถ    ศิริภักดิ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ทองปัญญา
4. เด็กหญิงนวพร    คำตื้อ
5. เด็กหญิงธัญมัย    ยังวรรณ
6. เด็กชายปวริศ    สืบมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิราภรณ์    กระจายโภชน์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................