งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวศิรินทรา    อินทัง
2. นางสาวนันทิตา    เต็งแย้ม
3. นางสาวพีรญา    พอค้ำ
4. นางสาวพนัดดา    เนาว์สุข
5. นางสาวสัชฌกร    ศรีบุรินทร์
6. นางสาวศรัณย์พร    ดีนา
7. นางสาวธนัชพร    คงพิมพ์
8. นางสาวปิยะธิดา    ยศปัญญา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนันทิยา    คำสิงห์
2. นางสาวมนทกานต์    หาญคำ
3. นางรัตมณี    แสงสีดา
4. นางสกุลดารา    กองแก้ว
2 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวบัณฑิตา    ปิ่นปั่น
2. นางสาวจุฑามาศ    บุญอยู่
3. นางสาวนริศา    ตันตุลา
4. นางสาวสุภาวดี    ทับทิมอ่อน
5. นางสาวสุภัชญา    ทับทิมอ่อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชุติณัชชา    แจ่มใส
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................