งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวปราณี    จังพินิจกุล
2. นางสาวพัชรี    แซ่โซ้ง
3. นางสาวปาริฉัตร    แซ่ท้าว
4. นางสาวทัชลิดา    ลีพัฒนเศรษฐ์
5. นางสาวขนิษฐา    การุญบริรักษ์
6. นางสาวพรรษนารี    สืบทายาท
7. นางสาวมยุริญ    วงศ์ชนิตว์กุล
8. นางสาววรางคณา    โรจน์ธนากร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกาญจนา    เลี้ยงประยูร
2. นายสุวพิชญ์    พรหมบุญตา
3. นายไพโรจน์    ปัทมาวดี
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวรวิพร    แซ่ลี
2. นางสาวรัชดา    แซ่ลี
3. นางสาวศลิษา    แซ่ย่าง
4. นางสาวยุพาพร    แซ่ซ่ง
5. นางสาวชนินาถ    แซ่โซ้ง
6. นางสาวมะลินีย์    แซ่ว่าง
7. นางสาวกุลธิดา    แซ่ลี
8. นางสาวจิราภา    แซ่โซ้ง
9. นางสาวกัญญารัตน์    แซ่เฮ่อ
10. นางสาวกัลยรัตน์    มาลีศรีสุกใส
11. นายดนัย    แซ่หลอ
12. นายพีรพัฒน์    แซ่หยาง
13. นายยอดยิ่ง    โรจน์สันติภาพ
14. นายสุรสิทธื์    พิรุณภัทรรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกัญญารัตน์    ทองทวี
2. นางนุชนารถ    มูลณี
3. นายพรเทพ    พิมทอง
4. นางสาวรัศมี    เบ้าชารี
5. นางเภาพร    ภูมนต์
3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวบัณฑิตา    ปิ่นปั่น
2. นางสาวจุฑามาศ    บุญอยู่
3. นางสาวปภัสสร    นวลอยู่
4. นางสาวศิริปรีดา    วังคีรี
5. นางสาวอรพิมล    สายบุญเกิด
6. นางสาววนิดา    กันยาประสิทธิ์
7. นางสาวนริศา    ตันตุลา
8. นางสาวสุภาวดี    ทับทิมอ่อน
9. นางสาวสุภัษญา    ทับทิมอ่อน
10. นางสาวพัชราภา    คำอ่อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางชุติณัชชา    แจ่มใส
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................