งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์    กันยาประสิทธิ์
2. นางสาวปวีณา    คำภู
3. นางสาวศิราพร    คำนัน
1. นางชโลธร    กีรติศักดิ์กุล
2. นางรัชนู    บัวพันธ์
2 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวนิภารัตน์    แถวอุทุม
2. นางสาวสุดารัตน์    เกณฑ์สันเทียะ
3. นางสาวแคทรียา    คำกา
1. นางกชกร    โพธิ์อ่อน
2. นางสาวดารุณี    กุลโทบ
3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวปาริชาติ    โศกค้อ
2. นางสาวลัดดาวัลย์    จ้อยจำปา
3. นายธนากร    โฉมอุปฮาด
1. นายสันติสุข    คอยซิ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวเบญญาภา    แซ่สง
2. นางสาวสุรีย์พร    แซ่ท่อ
3. นางสาวสุขใจ    แซ่เถา
1. นายรัฐพล    อินทร์จันทร์
2. นายสุรเชษฐ์    แก้วทาสี
5 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. สามเณรพิเชษฐ    พรจรัสศรี
2. สามเณรมิพบูรณ์    เจริญหิรัญญ์
3. สามเณรวัชระพล    ลีปรีชา
1. นางสาวสิรินทรา    เสาดี
2. นางสาวอรุณี    ดีพรม
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอรุณทิพย์    จตุรงค์
2. นางสาวภัณทิวา    ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวตรีรินทร์    กิจสุวรรณวัชร์
1. นางนฤมนต์    รัตนเสถียร
2. นางลัดดาวัลย์    ดอนชมไพร
7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวชัชฎาภรณ์    ดีรักษา
2. นางสาวไอรดา    เสนาวุฒิ
3. นางสาวพิชยา    ศรีโสภา
1. นายนำพงศ์    จันทร์โท
2. นางสาวสุกัญญา    ขวัญเผือก
8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวธนาภรณ์    ทองมี
2. นางสาวสุภัค    ทองเงา
3. นางสาวศิริญาภรณ์    หล้ากันหา
1. นางสาวธิดารัตน์    มาราช
2. นางบัวแก้ว    ศรีภูธร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................