งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศุภกิจ    แก้วเวียน
2. เด็กชายรัฐพงศ์    คันธีราช
1. นางกฤตติกา    วันชัย
2. นางสุกัญญา    ชูอินทร์
2 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    วิเศษศิริ
2. เด็กหญิงไคริกา    บุญชม
1. นายกฤษณะพงษ์    ชูอินทร์
2. นายธนะชัย    สุวรรณรังษี
3 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจตุพร    อยู่ทิม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    นาคผ่อง
1. นางสาวปริญา    พลน้อย
2. นางสาวศิริวรรณ    คงเวิน
4 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอิศวะ    แก้วแพง
2. เด็กชายศตายุ    แก้วม่วง
1. นางสาวรัตนา    แก้วเต็ม
2. นายสุรไกร    แก้วเต็ม
5 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอนิวัติติ์    วงค์สวย
2. เด็กชายชยณัฐ    บุญช่วย
1. นางขนิษฐา    บุญทองเถิง
2. นายสุวรรณ์    พิมเสน
6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายเพชรมงคล    เรืองศรี
2. เด็กชายนพรัตน์    เพชรประทุม
1. นางสาวสุรีรัตน์    สุริยะชัย
2. นางสุวีร์ดา    ปะนิทานะโต
7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอัมรินทร์    ชุดชา
2. เด็กชายพีรณัฐ    อุตราชา
1. นางสาวนันทนัช    รัตนา
2. นางบังอร    สีเลื่อม
8 โรงเรียนฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญชูเชิด
2. เด็กชายสรชัช    แก้วคง
1. นางสาวนภาพร    ธรรมยา
2. นางสาววาสนา    ถนอมพวก
9 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายเดชาวัต    ท้าวเงิน
2. เด็กชายชนาเดช    กุลกรอม
1. นายวุฒิชัย    มาทา
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชญา    หารคำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สุรสรณ์
1. นางสาวราตรี    ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสมชาย    มงคลสกุลบุญเลิศ
11 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศิรภัทร    ทองไทย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญที
1. นายปัญญา    กัปโก
2. นางศุภลักษณ์    ขวัญแสน
12 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิภาพร    จันทร์โสภา
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์    ขวัญพุทธ
1. นางวรรณภา    เพชรบูรณิน
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. สามเณรนิวเยียร์    เพียรชนะ
2. สามเณรสรยุทธ    เหนียวแก้ว
1. นายพิเชษฐ์    ชาวสพุง
2. นางสาวสิรินทรา    เสาดี
14 โรงเรียนสิรินคริสเตียน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูธเนศ    แซ่โล่
2. เด็กชายอธิเทพ    แซ่ท่อ
1. นางสาวลักคนา    กองเงิน
2. นายเชน    วงศ์บรรณะ
15 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวัชรพล    เพชระบูรณิน
2. เด็กชายกิตตินันท์    กันหลง
1. นางกนกพิชญ์    พันธุ์เขตกิจ
2. นายประดับ    พรมมาก
16 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์    ช่างทอง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เหง้าแก้ว
1. นางนิภาพร    จันทร์ทรงกรด
2. นายสราวุธ    สิงห์โตทอง
17 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสิริภัทร    วงษ์เวียง
2. เด็กชายธรรศ    สุวรรณเนาว์
1. นางสาวทิพธิพร    ห่วงยา
2. นายเจษฎากร    สร้อยมี
18 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายเจตนิพัทธ์    จันทร์ญาโณทัย
2. นายพรวิวัฒน์    ทองเสริม
1. นางวชิราภรณ์    วจีอรุโณทัย
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................