งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    จิตตรีมิตร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ยารัมย์
1. นางจำรัส    ทองสน
2. นางสาวพิกุล    ชูรัตน์
2 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวีรพัฒน์    ทูลพุทธา
2. เด็กชายธนภัทร    ยิ้มเครือทอง
1. นางสาวอมรรัตน์    ทุดปอ
2. นางอุมาภรณ์    ผิวยะกา
3 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติธัช    เขียวแก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วจิตร
1. นายอภิโชติ    จันทร์แซ
2. นายเจษฎา    สืบสันติกุล
4 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    สอนเผาะ
2. เด็กชายธีรภัทร    สมพาน
1. นางสาวจันทรา    เบ้านี
2. นางโสภา    เติมพันธุ์
5 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนพล    เอกศรีเพชร
2. นายบุญเลิศ    แซ่เฮอ
1. นายศรายุทธ    สุทธิศักดิ์
2. นางสาวเยี่ยมศิริ    กุณาวงศ์
6 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวิชัย    เรืองสุข
2. เด็กชายวีรเทพ    พูมนต์
1. นายนภัทร    คำลา
2. นายปัณวัฐศิกษ์    คำเลี้ยม
7 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายรพีภัทร    คำหนาหนัก
2. เด็กชายภานุพงษ์    เรืองศรี
1. นายปริศร    อิเหลา
2. นางสาวพนิดา    วรรณล้อม
8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์    คำมา
2. เด็กชายชุติพันธุ์    หาสิ่งห์ทอง
1. นายพงศ์ภวิษณุ์    ระตะขันธ์
2. นายอนุวัฒน์    จันทร์กระจ่าง
9 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    วังคีรี
2. เด็กชายกฤชนะเชษฐ์    กันทะ
1. นายนพรัตน์    ขันติเจริญ
2. นายสุรวี    เขียวลี
10 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอลงกต    ศรีศิลป์
2. เด็กชายอนุชา    แก้วทุม
1. นายพงศ์วิพัฒน์    เจริญพล
2. นางสมจิตร์    ศรีธรรม
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ    ซ้อนจันดี
2. เด็กชายณัฐวัตร    พูลสวัสดิ์
1. นายจิตคุปต์    มาลา
2. นายพุฒิพัฒน์    วงศ์วิริยชาติ
12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชัยยะ    กางถิ่น
2. เด็กชายศิวกร    ทัดช่อม่วง
1. นางสาวอริศรา    คงยัง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................