งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายโกมินทร์    ประจักษ์
2. เด็กหญิงปิยพร    แก้วเข้ม
1. นายกิตติพงษ์    คำยิ่ง
2. นายศุภฤกษ์    ทองแถว
2 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรินทร    คำวัง
2. เด็กหญิงปาลิตา    จันสีดา
1. นายวิชัย    แก้วมหาวงค์
2. นางสาวอารีรัตน์    รูปบุญ
3 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิรชีพ    แซ่สง
2. เด็กชายพลพล    ฤทธิ์เนติกุล
1. นายทินกร    ทองสกุลการ
2. นางสาวเบญจรงค์    เพ็ชรรัตน์
4 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปรเมศ    เกตุงอน
2. เด็กชายสุริยวุฒิ    ลครพล
1. นางถาวร    เดชธรรมรงค์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ขวัญแจ่ม
2. เด็กหญิงพัชราภา    ปัจเวิ้น
1. นางสาวพิมพลอย    ตามตระกูล
2. นางสาววิภาพร    อินเทพ
6 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวศุภมาส    ดวงมนตรี
2. เด็กหญิงดวงธิดา    ดวงมนู
1. นางสาวทิพย์รัตน์    เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. นายพีระวัฒน์    บานเทือง
7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวฐิติพร    ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนฤมล    แซ่หว้า
1. นางสาวนิตยา    อินหาดกรวด
2. นางสาวศิริพร    จันทร์เงิน
8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภัครพงษ์    แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    กิจการ
1. นางจิตราภรณ์    จันทร์หว่าง
2. นายสมเกียรติ    สุต๋า
9 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายเจษฎากรณ์    สุขกล่ำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์    เพิ่มรักษ์
1. นายกัณฑ์อเนก    ใจวงศ์
2. นางสาวน้ำฝน    เพิ่มรักษ์
10 โรงเรียนหยกฟ้า สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอธิบดี    จำปาสิงห์
2. เด็กชายธนธรณ์    แว่นระเว
1. นายธีรภัทร    สต๊อคตั้น
2. นางสาวสุภานี    เฮ้าปาน
11 โรงเรียนฤทัยทิพย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สงทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    แดงด้วง
1. นายวันชาติ    ทองดี
2. นางอัญธิญา    ดำรงแดน
12 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร    ศรีคัดเค้า
2. เด็กหญิงนภัสสร    เทียมเพ็ง
1. นางสาวสมศิริ    ด้วยสาร
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์    มาเพ็ง
2. เด็กชายรพีภัทร    วิเศษวงษ์สา
1. นายณรงค์ชัย    จันทร์คฤหาสน์
2. นางสาวนงนุช    นามล้ำ
14 โรงเรียนศรีไพรวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอุมาภรณ์    สิทธิสงคราม
2. เด็กหญิงสรีรัญญ์    รานะเรศ
1. นางสาวณัฐทิตา    จันทร์สีดา
2. นางสุภาพร    ธงทองศิริกุล
15 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวณิชญา    ล้อมแพน
2. เด็กหญิงมะลิษา    กุดดี
1. นายกิติภูมิ    บัวละคร
2. นางจันทวี    ชัยพิลา
16 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. สามเณรติณณภพ    ฤทธิขันธ์
2. สามเณรเรืองศักดิ์    เรืองศรีใส
1. นายธนัตถ์สิษฐ์    สีทาหงษ์
2. นางวราห์    บุญส่ง
17 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. สามเณรดุษฎี    นาทอง
2. สามเณรภาณุวัฒน์    โครตประทุม
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐ์    เฮ้าปาน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    โพธิ์ศรี
18 โรงเรียนสิรินคริสเตียน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายโยธวิศว์    มูลมอง
2. เด็กชายสิรภัทร    พรมดวง
1. นายนิรันดร์    เรืองกอง
2. นายศรุต    ทือเกาะ
19 โรงเรียนเมตตาศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชนะศักดิ์    สังข์ทอง
2. เด็กชายสุวิทย์    ล้อมแพน
1. นายญัตติพงศ์    มันทรักษ์
2. นางสาวอภิญญา    ไตรวิทย์เมธี
20 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา    จ่าชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    มะลัย
1. นายชัยวัฒน์    เสมาทอง
2. นายทศพล    ชาญเวช
21 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    เริงจิตร์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    ศรีสะอาด
1. นางนิภาพร    จันทร์ทรงกรด
2. นายลำเนา    จันทร์ทรงกรด
22 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ยูพา
2. เด็กหญิงลักษิกา    บุสิงห์
1. นายอักษร    ดีไสว
ครูไม่ครบจำนวน
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวฑิฆัมพร    ชินไทสาร
2. นางสาวธนิศา    ทองวิชิต
1. นายประชุม    เหล่าแช่ม
2. นางสาววิชิตา    โฉมอุดม
24 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร    จันขาว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    มาน้อย
1. นายปรเมศ    ดีบุญโน
2. นายสมศักดิ์    กลิ่นหอม
25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ตาคำชัย
2. เด็กหญิงศิริณา    บุตรโยจันโท
1. นายวิญญู    ตั้งคาร
2. นายอธิวัฒน์    สิงห์เวิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................