งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]
วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายโรจนินทร์    หงษ์สายพิน
2. นายเมธี    ทองบุญนาก
1. นายณัฐกานต์    เพชรนิล
2. นายทวีศักดิ์    สินทรัพย์
2 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายฐิติพงษ์    พันธ์มณี
2. นางสาวรตนพร    บุญเติม
1. นายชัยชนะ    ทองมา
2. นายราชัย    แก้วยศ
3 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายวัชระเดช    เรือนเย็น
2. นายภาณุพงค์    ใสโสภณ
1. นายบุญมี    มุคสิงห์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกัณฑิลา    เขียวเขิน
2. นายณัฐกิตต์    ปลอดโปร่ง
1. นางสาวพิกุล    ขวัญสูตร
2. นางศิริภรณ์    จุลฬา
5 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอนันตญา    ปานพรม
2. นางสาวชาลิสา    พูนขุนทด
1. นายกฤษณะ    สาลีผล
2. นางรุ่งนภา    โรจนบุรานนท์
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1. นายพันธวัช    ตันตระกุล
2. นายชวิศ    จันทร์รักษา
1. นายชานนท์    คงรวยทรัพย์
2. นางนวลปรางค์    ข่อสูงเนิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................